“ครู” เป็นบุคคลสำคัญและเป็นต้นแบบของใครหลายคน เพราะกว่าคนคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพได้นั้น นอกจากสถาบันครอบครัวแล้ว สถาบันการศึกษาซึ่งมี “ครู” ถือเป็นแม่พิมพ์คนที่สองรองจากพ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนนักเรียน วันที่ 16 มกราคม 2563 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดงานกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ภายใต้คำขวัญ วันครู “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” โดยมี  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 “ระดับดีเด่น” ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีคารวะครูสมัยเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้แก่ ครูวีระ เดชพันธ์

 

 

โลกเปลี่ยนแค่ครูต้องอยู่คู่ห้องเรียน

 

 

          นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สอง โดยหน้าที่ของครูคือการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้และมีสติปัญญา เพราะเด็กเป็นผ้าขาวที่ครูจะเป็นผู้เติมแต่งสีสันลงไปให้แก่ชีวิตลูกศิษย์ และเด็กจะดีหรือไม่ดีมาจากครู โดยอยากให้ครูสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ เพราะการคิดวิเคราะห์จะนำไปสู่การคิดอย่างมีสติ การคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
    

          รวมถึงอยากให้ครูทำงานร่วมกับรัฐบาลให้มากขึ้น เนื่องจากครูมีบทบาทสำคัญที่ต้องบ่มเพาะศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็ก โดยคิดว่าเด็กต้องรู้จักศีล 5 ไม่ใช่แค่เพียงการท่องจำ แต่ต้องรู้ความหมายและปฏิบัติตาม เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้คู่ศีลธรรม สร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กเกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อทำให้เกิดความปรองดอง
   

 

โลกเปลี่ยนแค่ครูต้องอยู่คู่ห้องเรียน

 

 

          พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า  หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงสอนอย่างเดียว แต่ที่สำคัญต้องทำให้เด็กรู้ความถนัดของตัวเองและส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการบังคับให้เด็กต้องเรียนตามแบบนั้นแบบนี้ อีกทั้งต่อให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และครูต้องสอนเด็กให้พร้อมสู่โลกในศตวรรษที่ 21 แต่ถึงอย่างนั้นครูต้องไม่ลืมการถ่ายทอดความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้แก่เด็กด้วยว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงคือการไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
   


             “ขณะนี้ ศธ.กำลังแก้ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งขอฝากไปยังครูจบใหม่อย่าสร้างหนี้ ครู รู้จักประเมินค่าใช้จ่ายของตนเองด้วย รวมถึงอยากให้ครูมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่สอน ต้องประเมินตนเองว่าจบสาขาวิชานั้นมาแล้วถ่ายทอดได้ดีหรือไม่ รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาการผลิตครูร่วมกับอุดมศึกษาอยู่ เพราะเห็นว่าทุกวันนี้เด็กไทยยังไม่รู้จักคำว่าวิทยาศาสตร์ดีพอ ส่วนการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์อยากให้ครูสอนวิชานี้แบบเชิงลึกมากขึ้นไม่ใช่เด็กเรียนแล้วแต่ไม่รู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์” นายกรัฐมนตรี กล่าว
  

 

โลกเปลี่ยนแค่ครูต้องอยู่คู่ห้องเรียน

 

 

          อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีอยากให้ครูเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสม หากครูสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทางด้านไอทีควบคู่กับการมีคุณธรรมได้นั้นถือว่าประสบความสำเร็จ
    

          วณิชชา เลี่ยววาณิชย์ ผู้บริหารโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า อยากเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระ กิจกรรมของครูลง เพื่อให้ครูได้มีเวลาคิดค้นกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมและอยู่ในห้องเรียนกับเด็กมากขึ้น เพราะตอนนี้ภาระหน้าที่ของครูเยอะมาก บางคนอยากคิดกิจกรรมดีๆ เหมาะสมกับบริบทในห้องเรียนของตนเองสภาพแวดล้อมในชุมชนก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากติดตามกรอบการประเมินตัวชี้วัดต่างๆ ซึ่งถ้าครูไม่ทำตามก็จะมีผลต่อโรงเรียน คุณภาพการเรียนการสอนของครู
   

 

 

โลกเปลี่ยนแค่ครูต้องอยู่คู่ห้องเรียน

 

          “ตอนนี้ทุกหน่วยงานพยายามผลักดันให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะต้องยอมรับว่าเด็กยุคใหม่สนใจการเรียนรู้จากเทคโนโลยี โซเชียลมีเดีย มากกว่าการที่ครูมายืนสอนหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ครูส่วนใหญ่พัฒนาตนเอง รู้จักบูรณาการเทคโนโลยี สื่อใหม่เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อดึงดูด กระตุ้นความสนใจของนักเรียน แต่ก็ติดปัญหาเรื่องการประเมิน เพราะสุดท้ายการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กก็ยังไปอิงตามเกณฑ์ ตามเกรด และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ไม่ได้อิงตามสมรรถนะการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นจริงๆ” นางวณิชชา กล่าว
  

          การพัฒนาครูอันนำไปสู่การพัฒนาเด็ก ต้องทำให้ครูได้ใช้เวลาอยู่กับเด็กมากที่สุด ซึ่งการอบรมครูออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีที่จะทำให้ครูได้พัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พรพิไล เดชภักดี ครูปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง จ.สตูล  ได้รับรางวัลคุรุสภาระดับเด่นดี กล่าวว่า อยากฝากครูรุ่นใหม่และครูทุกคนให้ภาคภูมิใจในความเป็นครูของเรา เพราะอาชีพครูคืออาชีพแห่งการสร้างคนไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีแค่ไหน แต่ความเป็นครูจะต้องดูแลใส่ใจลูกศิษย์ตลอดเวลา พร้อมส่งเสริมให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม เพราะเราเปรียบเสมือนเรือจ้างที่จะต้องส่งเด็กให้ถึงฝั่งฝัน

 

 

โลกเปลี่ยนแค่ครูต้องอยู่คู่ห้องเรียน

 


          -หนังสือเล่มเดียวสอนไม่ได้
          ณัชชา เกิดสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) กล่าวว่า ครูเป็นอาชีพในฝันมาตั้งแต่เด็ก เพราะชอบสอนหนังสือและอยากเป็นครูสอนภาษาไทยตามครูไอดอล อยากมีโอกาสนำความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เด็กจึงเลือกเรียนครู และเมื่อได้มาเรียนจริงๆ ทำให้รู้ว่าครูตอนนี้แตกต่างจากอดีตอย่างมาก อดีตอาจจะมีตำราเพียงเล่มเดียวและมายืนสอนหน้าชั้นเรียนได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้ว เด็กรุ่นใหม่สนใจเทคโนโลยี พวกเขาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูลได้ด้วยตนเอง หน้าที่ของครูปัจจุบันจึงต้องเรียนรู้ พัฒนาตนเอง รู้เท่าทันเทคโนโลยีและรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและเด็กมากที่สุด
  

 

โลกเปลี่ยนแค่ครูต้องอยู่คู่ห้องเรียน

 

 

          “ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มางานวันครูที่ศธ. ซึ่งถือว่าได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีและการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน ทำให้ได้เห็นมุมมองของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้พัฒนาครูร่วมด้วย เมื่อจบออกมาเป็นครูตั้งใจจะเรียนรู้ยกระดับตัวเองให้เท่าทันเทคโนโลยี การเรียนการสอนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกัน ครูจะมาทำหน้าที่สอนอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องพัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู เสียสละเวลาเพื่ออยู่กับเด็ก และต้องทำตัวเป็นเพื่อนเด็ก ให้เด็กเข้าถึงง่าย ต้องรู้จักสร้างกิจกรรม ออกแบบห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กมากที่สุดด้วย” น.ส.ณัชชา กล่าว

 

 

โลกเปลี่ยนแค่ครูต้องอยู่คู่ห้องเรียน