ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for international Student Assessment หรือ PISA) 2018 ซึ่งพบว่า เด็กไทยมีผลการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลง

 

ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาการอ่าน

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

 

ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาการอ่าน

 

        "ส่วนความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องนั้น คณะครุศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ขึ้น" ผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าว

 

ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาการอ่าน

   

 

 

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CTS Model ซึ่งประกอบด้วย เทคนิคการสอนอ่านและเขียนแบบร่วมมือ ซี.ไอ.อาร์.ฃี.(CIRC : Cooperative Integrated Reading and Composition) เทคนิคการสอนเขียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน(Three-Step Interview) และเทคนิคการสอนภาษาโดยใช้การสรุปและเปรียบเทียบ(Synnectic Model)

 

ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาการอ่าน

 

          ทั้ง 3 เทคนิคเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนอีกด้วย

 

 

ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาการอ่าน

           ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ กว่า 200 คน

       

 

 

         โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การอบรมปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการสะท้อนผล และการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ประเมินความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของครู และความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 

 

ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาการอ่าน

 

         หลังจากนี้ จะมีการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย เพื่อขยายผลการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

 

ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาการอ่าน

          ทั้งนี้ ผล PISA ที่ผ่านมาจนล่าสุดปี2018 ความสามารถด้านการอ่านเด็กไทยลดลง จากผลการทอสอบวัด 3 ด้าน วิทย์ คณิต และอ่าน ปรากฏว่า 2 ด้านแรกคงที่ และเพิ่มเล็กน้อย แต่การอ่านตลอดระยะเวลา 20 ปีลดลงชัดเจน จึงต้องยกระดับ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ น่าจะมีการทบทวนในเรื่องนี้เช่นกัน