10 ธันวาคม 2562 พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดประชุมวิชาการ ระดับชาติ  ประจำปี 2562  ของมหาวิทยาลัยเกริก  ภายใต้หัวข้อ การขับเคลื่อนการวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

โดย วัตถุประสงค์ การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวที ในการแสดงผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์นักศึกษา และบุคลากรภายนอก และเพื่อการนำไปสู่ กระบวนการต่อยอดแนวคิด ในการนำไปพัฒนา เพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการศึกษา และด้านอื่นๆ เพื่อการพัฒนา ในระดับชาติต่อไป  โดยในปีนี้ ได้รับความสนใจจาก คณา อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากหลากหลายสถาบัน ให้ความสนใจ ส่งผลงาน และ บทความวิจัย เพื่อพิจารณานำเสนอในที่ประชุมกว่า 100 ผลงาน

 


พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ให้ความเห็นในการกล่าวปาฐกถา เรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ว่า" หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 นับเป็นแนวทางที่ดี  ในการที่ ประชาชน จะนำมาใช้ ยึดเป็นต้นแบบ ในการดำเนินชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความอยู่ดีกินดี อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอด พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็จะถือว่า เป็นรากฐานที่ดี ในการนำไปต่อยอด สู่การพัฒนาประเทศ ต่อไปอีกด้วย

 

 

เกริก เปิดเวทีโชว์ผลงานวิชาการต่อยอดพัฒนาระดับชาติ

 

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ทางรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญ และสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยเพราะถือว่ามีประโยชน์กับประชาชน เพราะการวิจัยเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดการวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเป็นการสร้างสรรค์ และสร้างเสริม ให้เกิดผลงาน ซึ่งเป็นกระบวนการในการต่อยอด ความรู้ อย่างเป็นระบบ สามารถสร้างมูลค่า ให้เป็นผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 

ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการเองก็เดินหน้า พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เข้าถึง ประชาชน ทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม ผ่านโครงการต่าง ๆ มีการนำระบบดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาสังคมผู้สูงวัย อีกทั้งมีการจัดตั้ง ระบบ Co-learning Space เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ในห้องสมุด หรือศูนย์เรียนรู้จำนวน 6 แห่ง ในทุกภูมิภาค เพื่อเป็นการ เพิ่มขีดความสามาเออรถและ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาไทยในทุกมิติอีกด้วย

 

 

เกริก เปิดเวทีโชว์ผลงานวิชาการต่อยอดพัฒนาระดับชาติ