ได้เวลาโชว์ผลงานกันแล้ว หลังเรียนหนักเพื่อชิงที่นั่งเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยที่ชื่นชอบ แต่สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นม.ุ6 ,ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า หากมีความสามารถพิเศษสามารถใช้ผลงานยื่นเข้าเรียนได้เลย

 

             รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคดิจิทัล และยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

 

 

อินไซด์รับตรง...ยื่นผลงานเข้าเรียน 'ราชมงคลพระนคร' ได้เลย

            ทั้งนี้ ราชมงคลพระนคร เปิดการเรียนการสอน 9 คณะ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

อินไซด์รับตรง...ยื่นผลงานเข้าเรียน 'ราชมงคลพระนคร' ได้เลย                               รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์

 

          ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอล ฟุตซอล ฟุตวอลเลย์ บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง มวยสากลสมัครเล่น ปันจักสีลัต คาราเต้โด เทควันโด แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ลีลาศ กรีฑา เทนนิส ว่ายน้ำ หมากรุก หมากล้อม ตะกร้อลอดห่วง จักรยาน เป็นต้น และด้านศิลปะการแสดง ผ่านระบบโควตาพิเศษ จำนวน 130 คน

 

         รศ.สุภัทรา กล่าวต่อว่า ผู้สมัครโควตาดังกล่าวต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับทีมชาติหรือตัวแทนเยาวชนทีมชาติ ฯลฯ โดยนับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 (ย้อนหลัง5 ปี) มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00และมีคุณสมบัติตรงตามคณะและสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th

 

         สำหรับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2562 และวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 ธันวาคมนี้ และยื่นแฟ้มสะสมผลงานด้วยตนเองงได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2665 3777ต่อ6305 หรือ 6963