โรงแรมรามาการ์เด้น -13 ก.ย.62 ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เดินหน้า “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)” เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” ยกระดับรายได้มากกว่า 300 บาท ต่อวัน เสริมอาชีพมั่นคงต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

          

 

               นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่าในแต่ละปีมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) แต่ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยปีละ 80,000 - 100,000 คน โดยเฉพาะปีการศึกษาล่าสุด (2561) มีจำนวนถึง 147,644 คน นักเรียนเหล่านี้ เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับจะเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีเนื่องจากครอบครัวยากจน ในฐานะแรงงานไร้ฝีมือได้ค่าจ้างรายวันเพียงค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั้งนี้หากได้บูรณาการการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในแต่ละปีแล้ว จะช่วยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ ทำให้มีรายได้ค่าจ้างสูงขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

               ก่อนหน้านี้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินโครงการนำร่อง “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)” ปีการศึกษา 2561 ผลการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จด้วยดี เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านอาชีพ เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือมีรายได้ค่าจ้างสูงขึ้นเป็น 350 - 500 บาทแต่วัน มากกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ วันนี้ จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 4 กระทรวงหลัก เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดในระดับจังหวัด และการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และในเดือนพฤศจิกายนนี้