วันที่ 25 ส.ค. 2562-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ(สครภ.) เปิดเผย "คม ชัด ลึก ออนไลน์" ว่าเมื่อเร็วๆนี้ สครภ. ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทปอ.มรภ.) ได้จัดประชุมสัมมนyาแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(หลักสูตร 4 ปี)ขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)

 

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะครุศาสตร์/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนอาจารย์นิเทศก์ และผู้ดูแลฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประมาณ 160 คน เข้าร่วมประชุม

 

ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 44(3) กำหนดผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครูจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

 

ประกอบกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี(มคอ.1)สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์(หลักสูตรครู 4 ปี) พ.ศ.2562 ข้อ 16.5(3) ระบุ “การฝึกประสบการวิชาชีพครูสถาบันอุดมศึกษาควรให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่เข้าศึกษาเพื่อให้รู้จักวิชาชีพและสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

 

"และเพิ่มระดับความเข้มข้นให้มากขึ้นตามลำดับ จนถึงปีสุดท้ายควรจัดควรจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษาตลอดภาคการศึกษา และสถาบันมีความร่วมมือกับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนทำแผนปฏิบัติการสอนของนิสิตนักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตครูสามารถทำหน้าที่ครูได้ทันทีเมื่อเข้าไปประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา”  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ กล่าว      

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ กล่าวอีกว่า   แต่เนื่องจากจนถึงปัจจุบันคุรุสภายังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการประเมินปฏิบัติการสอน ทำให้แต่ละสถาบันไปจัดทำแผนการฝึกประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น บางสถาบันจัดเป็นรายวิชาให้ฝึกประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นที่ปี 1-3 รายวิชาละ 2 หน่วยกิต

 

 

และวิชาฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบ 6 หน่วยกิตในชั้นปีที่ 4 บางสถาบันจัดเป็นรายวิชาให้ฝึกประสบการณ์ตั้งแต่ชั้นที่ปี 1-3 แต่กำหนดหน่วยกิตแตกต่างกันไป รวมทั้งสิ้น 6 หน่วยกิต และชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบ 6 หน่วยกิต

 

บางสถาบันกำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์เต็มรูปแบบในชั้นปีที่ 4 ทั้งสองเทอม จำนวน 12 หน่วยกิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อระดมสมองเพื่อหาข้อสรุปดังกล่าว นอกจากนี้หลักสูตรครู 4 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยังได้นำแนวคิดการบูรณาการการเรียนกับการปฏิบัติงาน(Work Integrated Learning : WIL) มาใช้ในการสร้างครู เรียกว่า School Integrated Learning : SIL

 

โดยจะบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นเสมือนสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เกิดจากสถานการณ์จริงในบริบทของสถานศึกษา คณะครุศาสตร์และสถานศึกษาร่วมรับผิดชอบการพัฒนานักศึกษา โดยอาจารย์ครุศาสตร์ร่วมสอน และเป็นโค้ชในชั้นเรียนร่วมกับครู

 

"ทั้งนี้เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้และมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ(พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและภาษาในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีอัตลักษณ์ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะครุศาสตร์และสถานศึกษาจะร่วมมือกันพัฒนางานวิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและชุมชนอีกด้วย"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ กล่าว