royal coronation
8 ธันวาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ครูพันธุ์ใหม่ใช้ "บีบีแอล" สอนหุ่นยนต์และเออาร์

14 มิถุนายน 2562 - 12:20 น.
บีบีแอล,ครูพันธุ์ใหม่,สอนหุ่นยนต์,เออาร์
Shares :
เปิดอ่าน 2,623 ครั้ง

โดย...  ทีมคุณภาพชีวิต [email protected],

 

 

          โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ถือเป็นฐานผลิตของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจชั้นนำของทวีปเอเชีย แต่การจะไปสู่เป้าหมายได้นั้น กลไกสำคัญคือการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อสนองต่ออุตสาหกรรมใหม่ที่ต้องการองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอนาคต เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยให้สูงขึ้น

 

 

 

 

          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ทำหลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความจริงเสริมหรือเออาร์ (Augmented Reality: AR) ตามหลักการพัฒนาสมอง หรือบีบีแอล (Brain-based Learning:BBL) ขึ้น พร้อมจัดอบรมครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่อยู่ในพื้นที่อีอีซี จำนวน 300 คน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เด็กสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่คาดว่าจะมีมากกว่า 170,000 คน ในช่วงปี 2560-2564    
 

 

 

 

          โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์มาช่วยถ่ายทอดความรู้ในการอบรมครูครั้งนี้ โดยใช้หลักของการพัฒนาสมอง หรือบีบีแอล  เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมอง เพื่อเพิ่มทักษะการสอนในภาคปฏิบัติให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง และประการสำคัญคือเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาชีพที่สามารถสนองความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่อีอีซี
  


            อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ OKMD กล่าวว่า หุ่นยนต์เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ศาสตร์พื้นฐานในหลายสาขา ทั้งเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ รวมไปถึงศิลปะเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในงานแต่ละประเภท อย่างในต่างประเทศมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานมากกว่าประเทศไทย เพื่อลดการใช้แรงงานคนในระบบการผลิตของอุตสาหกรรม ประเภทงานหนัก งานเสี่ยงอันตราย งานเฉพาะเจาะจง และงานที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมา เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไม่ต้องทำงานที่มีผลเสียกับสุขภาพ

 

 

อภิชาติ ประเสริฐ


  

          ในส่วนของผู้ผลิตก็จะได้งานคุณภาพและมีมาตรฐาน หุ่นยนต์สามารถลดข้อผิดพลาดในการกระบวนการทำงานได้ถึงร้อยละ 98-99 ในขณะที่แรงงานคนจะสามารถลดข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานได้น้อยกว่า คือร้อยละ 95 และแนวโน้มการใช้หุ่นยนต์ทั่วโลกจะใช้ในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร อย่างในบางประเทศเริ่มใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้านการเกษตร เป็นต้น
  

           ซึ่งการอบรมเรื่องเทคโนโลยีหุ่นยนต์ แบบพื้นฐานในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พร้อมลงมือทำควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถจดจำและนำไปใช้ได้จริงในภาคสนาม โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจากการจำลองเรื่องแขนกลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ สำหรับใช้ในการยก จับ เคลื่อนย้ายสิ่งของ ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้เข้าอบรมรู้หลักการทำงาน การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และนำไปขยายผลสอนเด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะสายเทคโนโลยี
   

 

 

 

          ภัคพนธ์ จันทโชติ และ ฐานิสร์ษา ภิรัมย์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จ.ฉะเชิงเทรา ที่เข้ารับการอบรม บอกว่า ได้ความรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง หุ่นยนต์ กราฟฟิกแอนิเมชั่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวิธีการสอนที่เราสามารถจำลองของจริงที่ทำขึ้นในห้องให้นักเรียนได้เห็นจริง และหากนักเรียนต้องการทำหุ่นยนต์เองก็สามารถนำไปฝึกหัดได้จริง เพราะรู้จักวิธีการและอุปกรณ์ต่อมือกลแล้ว
  

          ได้เรียนรู้เออาร์เป็นเทคนิคการแทนที่วัตถุในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยรูปแบบวิดีโอ หรือวัตถุสามมิติ และแสดงผลผ่านฮาร์ดแวร์ รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อเพิ่มทักษะและจินตนาการให้แก่ผู้เรียนที่สามารถป้อนเนื้อหาที่เข้าใจง่ายในรูปแบบดิจิทัล ทำให้นักเรียนสนุกไปกับการคิดและการลงมือทำเองโดยนำไปแทรกในวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ได้ ปรับใช้กับการเขียนโปรแกรม 3D ให้เข้าใจง่ายขึ้น เชื่อมโยงกับการสอนหลักสูตร STEM ที่มีอยู่แล้ว                     

 

 

 

 


          นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนโครงงานของนักเรียนเพื่อให้เกิดจินตนาการก่อนการสร้างชิ้นงาน นับเป็นการเพิ่มโอกาสในการเลือกเรียนสาขาต่างๆ ให้นักเรียนหรือสามารถทำงานได้ทันที ซึ่งจะมีประโยชน์มากเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีเทคโนโลยีนี้ในการเรียนการสอน  ซึ่ง OKMD จัดอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics) และหลักสูตรเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) ตลอดเดือนมิถุนายน ดูรายละเอียดได้ที่ www.okmd.or.th

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ