ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ส่งผลให้โลกการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนที่เปลี่ยนแปลงไป OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ จัดทำโดยบริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย(ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อช่วยผู้นำองค์กรก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลพร้อมเปิดเผยเทรนด์ 6 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ คนทำงาน และการทำงานในอนาคต เพราะการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือสตาร์ทอัพ ล้วนต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความเร็วต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คน เพราะต่อให้เป้าหมายเดิม แต่จะใช้รูปแบบการทำงาน ทักษะใหม่ เปลี่ยนให้สอดรับกับธุรกิจ การทำงาน เรียนรู้ในโลกดิจิทัล

 

 

 

 

          ขณะนี้ผู้นำ คนทำงานมักถูกคาดหวังให้ทำตามเป้าหมายเดิมๆ แต่ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจ การใช้ชีวิตของผู้คน ดังนั้น ผู้นำ คนทำงานต้องมีทักษะใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ ซึ่งจากการศึกษาบริษัทต่างๆ ทั่วโลก พบว่า 6 ทักษะที่จำเป็นของการทำงานในอนาคตที่ผู้นำ และคนทำงานต้องมี ซึ่งถ้าคนมีทักษะเหล่านี้ ไม่ว่าโลกเทคโนโลยี ดิจิทัล การทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่ตกงานอย่างแน่นอน 


          สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทักษะที่จำเป็นของการทำงานในอนาคต ประกอบด้วย 1.Creative Conception ความสามารถในการก้าวข้ามกรอบความคิด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หลากหลายและแปลกใหม่ 2.Logical Investigation ความสามารถในการใช้เหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล 3.Wicked Problem Self-Efficacy ความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น

 

 

 


          4.Connectedness ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างที่ต้องการ 5.Virtual Collaboration ความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผลผ่านช่องทางต่างๆ โดยไม่มีพรมแดนด้านพื้นที่และเวลา และ 6.Life-Long Learning Experimentation ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจ

           ปัจจุบันคนที่เป็นผู้นำประมาณ 70% เป็นคนเจน Y หรืออายุ 30 ปีกว่าก็เป็นผู้นำแล้ว ซึ่งการเข้าสู่ยุคดิจิทัลให้เร็ว ผู้นำ หรือคนทำงานจะทำงานแบบเดิมไม่ได้ และการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ผู้นำหรือผู้บริหารยุคนี้ต้องเข้าใจปัญหาและนำหลายทฤษฎีมารวมกัน เพื่อตอบโจทย์ และสิ่งที่คนทำได้ดี คือ การวิเคราะห์ การรับรู้ถึงเรื่องอารมณ์ความรู้ และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากเทรนด์ทักษะที่จำเป็นในการทำงานดังกล่าว

 

 

 

 


          สุทธิโสพรรณ บอกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงได้เกิดแนวคิดพัฒนาเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้นำและคนทำงานสามารถเพิ่มทักษะการทำงานได้ง่ายและไร้ข้อจำกัด จึงเฟ้นหาพันธมิตรโดยได้จับมือกับบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 15,000 ราย เพื่อพัฒนาจนได้ OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ รายแรกในไทย แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนไลน์ที่จะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้นำองค์กรยุคใหม่ นำพาองค์กรให้สามารถก้าวผ่านยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น


          เทรนด์การเรียนรู้ขององค์กรต่างๆ มี 2 เทรนด์หลัก คือ 1.ผู้นำ คนทำงานเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ หน้าที่ครูผู้สอน ไม่ใช่สอนผู้นำ คนทำงาน เป็นบล็อกเหมือนกันหมดตามที่ครูสอน เพราะศูนย์กลางการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน ดังนั้น แต่ละคนจะมีการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน ครูมีบทบาทในการช่วยผลักดันให้เด็กได้เรียนรู้ ใช้ศักยภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับในแง่ของผู้นำในองค์กร อดีตเทรนเนอร์มีเนื้อหาและสอน แต่อนาคต จะเป็นการสอนให้ผู้นำเข้าใจถึงวิธีการ ส่วนจะไปทำอย่างไรเป็นสิ่งที่ผู้นำต้องคิด เพื่อให้เป็นไปตามทางของบริษัท เพราะอนาคตจะไม่มีการผลิตผู้นำที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่ขึ้นอยู่กับผู้นำว่าอยากเรียนรู้อะไร จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย  2.การเรียนรู้ในอนาคตจะเป็นการเรียนรู้ที่ไหน เมื่อใดก็ได้ ซึ่ง OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ จะเป็นแพลตฟอร์ม 24 ชั่วโมง ซึ่ง 90% ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ จะเป็นวิธีการเรียนรู้เปลี่ยนแบบ On-demand resources คือ เรียนที่ไหน เมื่อใดก็ได้ เป็นการเรียนเพื่อใช้ ไม่ใช่เรียนเผื่อใช้

 

 

 

 


          “OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์” ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบ Pain-Point ของผู้นำไทย ที่มีเวลาจำกัดในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจต่างๆ ในโลกยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ที่แข่งขันกันที่ความเร็ว ซึ่ง “OMG” แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเลือกนัดหมายตาราง และรับการโค้ชจากโค้ชที่ผ่านการรับรองจากสลิงชอท ได้ทุกที่ ทุกเวลา


          ฉะนั้นอย่ารอเทคโนโลยีให้พัฒนา แต่ผู้นำ คนทำงานองค์กรควรพัฒนา 6 ทักษะเหล่านี้ เพื่อสร้างความได้เปรียบการแข่งขันที่มากกว่า ซึ่งหากใครยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นผู้นำ คนทำงาน นักธุรกิจ เจ้าของกิจการที่มีทักษะดังกล่าว อยากให้เรียนรู้หลักสูตรการเป็นผู้นำ พยายามพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง หรือจะศึกษา OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ ซึ่งมีหลักสูตร “Coaching in Transition” (สู่ก้าวที่แกร่ง) เป็นหลักสูตรที่ให้ครอบคลุมทั้งชีวิตในและนอกการทำงานของผู้นำไทย โดยจะนำทั้งหลักสูตรสำหรับการทำงาน เช่น โค้ชสำหรับผู้บริหาร การโค้ชสำหรับธุรกิจ การโค้ชแนะนำอาชีพ และการโค้ชด้านการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่สนใจ เช่น การโค้ชสำหรับพ่อแม่ และการโค้ชสำหรับนักกีฬา คาดว่าหลังเปิดตัวจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 300 ราย และการเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้รวมบริษัทเติบโต 45% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น


          การเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งผู้เรียนมีความต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา