royal coronation
7 ธันวาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

พระเทพเสนาบดี ร.ร.วินิตศึกษาปลูกฝังความรู้ คู่คุณธรรมนำชีวต

4 มิถุนายน 2562 - 13:20 น.
โรงเรียนวินิตศึกษา,พระเทพเสนาบดี,คุณธรรม
Shares :
เปิดอ่าน 5,625 ครั้ง

โดย...  ปาริชาติ บุญเอก  [email protected]

 

 

          ภาพจำของเด็กโรงเรียนวัดที่มีมาหลายสิบปี ถูกลบทิ้งไปหลังจากที่ “พระเทพเสนาบดี” ก้าวเข้ามาดูแลลูกๆ ชาววินิตศึกษาเมื่อ 15 ปีก่อน ด้วยการส่งเสริมทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการใช้ชีวิต จนสามารถแข่งขันได้เท่าเทียมกับโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

 

 

          โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนระดับมัธยมฯ ก่อตั้งมากว่า 73 ปี ใน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ (หลวงพ่อใหญ่) เมื่อ 20 พฤษภาคม 2489 เพื่อให้เด็กลพบุรีได้มีโอกาสและทางเลือกทางการศึกษานอกเหนือจากโรงเรียนประจำจังหวัด จากปีแรกมีเด็ก 120 คน จนปัจจุบัน โรงเรียนวินิตศึกษา ได้ขยายแห่งที่ 2 ใน ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี ตามจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 4,460 คนในปัจจุบัน

 

 

 

 


          ปัจจุบัน โรงเรียนวินิตศึกษา อยู่ภายใต้การดูแลของ “พระเทพเสนาบดี” ในฐานะผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเวลากว่า 15 ปี จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันเด็กๆ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ในโรงเรียนวัด ให้ก้าวทันเด็กโรงเรียนชื่อดังอื่นๆ จนประสบความสำเร็จ ทำให้ พระเทพเสนาบดี ได้รับการยกย่องให้เป็น บุคคลดีเด่นสาขาพระสงฆ์ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2551

 

 

 

พระเทพเสนาบดี

 


          พระเทพเสนาบดี กล่าวว่า วินิตศึกษา แปลว่า สถานที่ฝึกอบรมเรื่องวินัย เพราะฉะนั้นเด็กวินิตจะต้องยึดวินัยตามวินัยของโรงเรียน และสิ่งที่เราเติมเต็มลงไปคือ “โอกาส” วินิตศึกษา คือโรงเรียนวัด เป็นเด็กกลุ่มที่ไม่มีโอกาสที่จะไปแข่งขันอะไรกับใครเลย จึงมองว่าควรใส่ความเฉพาะด้านลงไปผ่านโครงการอัจฉริยภาพทางการศึกษา เช่น โครงการ สอวน. โอลิมปิกวิชาการ เพื่อให้เด็กแข่งขันในระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งโครงการเตรียมความพร้อมทางการทหาร และให้ทุนหลวงพ่อใหญ่ แก่เด็กๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กว่า 500 คน

 

 

 

วราภรณ์ วงษ์ทอง


 


          RTU ดันเด็กสู่รั้วมหาวิทยาลัย
          นอกจากการเตรียมความพร้อมเด็กๆ ผ่านโครงการต่างๆ แล้ว ยังต่อยอดสู่รั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากอดีตการที่เด็กวินิตศึกษาจะสามารถเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมีอัตราอยู่เพียง 1 คนในรอบ 10 ปี นำมาสู่การจัดตั้ง “โครงการเตรียมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย” หรือ Road to University (RTU) สำหรับ ม.4-6 ปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่ 11 โดยจัดให้มีหอนอนสำหรับเด็กๆ ที่เรียนพิเศษเสริมถึง 2 ทุ่มและผู้ปกครองไม่สะดวกรับส่งและต้องการพักประจำเพื่ออ่านหนังสือที่โรงเรียน โดยมีหอนอนแยกชายหญิง มีอาหารเย็น และพื้นที่อ่านหนังสือ รวมถึงให้รุ่นพี่ที่จบไปแวะเวียนเข้ามาติวเข้มแก่น้องๆ

 

 

 


          “จากการเริ่มโครงการรุ่นที่ 1 เด็กสามารถสอบติด ทันตแพทย์ มหิดล รวมถึง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยตํารวจหญิง 3 คน จนถึงรุ่นที่ 10 ที่จบไป เด็กจำนวน 380 กว่าคน ติดจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ราว 120 คน ไม่ใช่ว่าเข้ามหาวิทยาลัยดังแล้วจะประสบความสำเร็จ แต่มันเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำความสำเร็จไปสู่ชีวิตของเขา”

 


          Tech book เสริมทักษะภาษา
          นอกจากการพัฒนาเด็กๆ ให้ต่อสู้ในระดับประเทศจนสำเร็จ ในปี 2561 ที่ผ่านมา พระเทพเสนาบดี ได้เล็งเห็นว่า ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญที่เด็กๆ วินิตศึกษายังขาดโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ นำมาสู่การเปิดโครงการห้องเรียน Tech book สำหรับ ม.ปลาย โดยใช้ตำราเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมบรรยายให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ศูนย์การเรียนรู้บรรยายรวม 7 (บร.7) ซึ่ง พระเทพเสนาบดี ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องสำหรับบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

 

 

 

 


          “นอกจากห้องเรียน Tech book เราจะมีกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า ทำแบบสไตล์บ้านนอก คือ บังคับให้อ่านภาษาอังกฤษ รวมถึงให้เด็กเขียนเรียงความส่งเป็นภาษาอังกฤษ และจะมีการสอบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวมถึงการสอบประจำเดือนด้วย” พระเทพเสนาบดี กล่าว

 


          สถานีชีวิต วินิตศึกษา
          นอกจากการผลักดันในด้านวิชาการ พระเทพเสนาบดี ยังเล็งเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตก็เป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น จึงปลูกฝังให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านศาสตร์พระราชา นำร่องเป็นปีที่ 3 โดยจัดพื้นที่บริเวณ ร.ร.วินิตศึกษา 2 ราว 20 ไร่ ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ชีวิตจริง ได้แก่ สถานีเกษตร โดยนักเรียนทุกคนช่วยกันปลูกผักส่งโรงครัว สถานีทำนา เด็กเรียนรู้กระบวนการปลูกข้าว แบบข้าวนาโยน เก็บเกี่ยว และเข้าสู่โรงครัว

 

 

 

 


          สถานีทำไข่เค็มดินสอพอง เด็กทุกคนต้องทำไข่เค็มเป็นโดยใช้ดินสอพองของดีเมืองลพบุรี เพื่อจำหน่ายในโรงเรียน หรือหารายได้เพิ่มให้ครอบครัว ถัดมาคือ สถานีปลูกกล้วย เด็กจะได้ปลูกกล้วยคนละต้น เรียนรู้สายพันธุ์ และแปรรูปเป็นกล้วยฉาบหรือกล้วยตาก รวมถึง โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทั้งพืชใช้สอย ไม้กินผล ป่าเศรษฐกิจ และพืชผัก นอกจากนี้ โรงเรียนยังอยู่ในระหว่างทำระบบโซลาร์เซลล์ใช้เพื่อการเกษตรและสถานีจ่ายไฟฟ้าอีกด้วย

 

 

 


          “ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียนการกุศลของวัด จึงพยายามสร้างเด็กให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม และจิตสำนึกที่ดีเพื่อที่จะไปดูแลสังคมประเทศชาติในอนาคตต่อไป” พระเทพเสนาบดี กล่าว

 

 

 

 


          ด้าน น.ส.วราภรณ์ วงษ์ทอง อายุ 24 ปี หัวหน้าศูนย์การเรีนนรู้บรรยายรวม 7 โรงเรียนวินิตศึกษา ในฐานะศิษย์เก่าโครงการ RTU รุ่นที่ 6 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เรียนที่นี่ เพราะไม่ว่าจะสอบที่ไหนก็ติดทุกที่ และสามารถเลือกเรียนคณะและมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากเรียน คือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พอกลับมาเป็นครูและเจอรุ่นน้องที่ตั้งใจเรียนสมกับที่พระอาจารย์ตั้งใจส่งเสริมก็รู้สึกภูมิใจมากๆ

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ