royal coronation
วันที่ 20 ตุลาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ก.พ.จัดหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ หวังจูงใจดึงคนรุ่นใหม่รับราชก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 - 10:48 น.
กพ,ทุนเรียนต่อต่างประเทศ
Shares :
เปิดอ่าน 1,372 ครั้ง

ก.พ.จัดหาทุนเรียนต่อต่างประเทศ หวังจูงใจดึงคนรุ่นใหม่รับราชการ  : รายงาน  โดย...  ชุลีพร อร่ามเนตร 


 


          การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนารูปแบบใหม่ เน้นเชิงรุกด้วยการชักชวนนิสิต นักศึกษา หรือบัณฑิตจบใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหน่วยงานราชการเข้ามาทดสอบความสามารถ ความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศร่วมกัน เมื่อผ่านการทดสอบต่างๆ แล้วจะได้รับทุนการศึกษา แล้วกลับมารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานของรัฐตามระยะเวลาที่กำหนด

 

 

          เมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ทุกปีสำนักงาน ก.พ. ได้จัดให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าทำงานราชการ โดยขณะนี้สำนักงาน ก.พ. ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนภาครัฐตามแผนกำลังคนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลจัดสัมมนานักเรียนทุนดีเด่นเพื่อรวบรวมสาขาวิชาสำคัญที่ควรจัดสรรทุนของรัฐบาลโดยวางรากฐานให้ข้าราชการพลเรือนที่มีอยู่กว่า 3 แสนคน ปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการสรรหาข้าราชการรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก

 

 

 


          ปัจจุบันการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นเรื่องที่ท้าทายส่วนราชการ เนื่องจากตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง ทักษะและรูปแบบการทำงานที่ท้าทายของหน่วยงานอื่นๆ และค่านิยมรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการไม่เพียงพิจารณาจากความเก่ง ฉลาด แต่ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมและมีใจรักพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า


          การจัดงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 15 ที่ผ่านมาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้เข้าถึงข้อมูลสถาบัน หลักสูตร และเตรียมพร้อมในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงเข้ารับทุน 700 ทุน แบ่งเป็นทุนรัฐบาล 500 ทุน และทุนจากเอกชน 200 ทุนเลยทีเดียว

 

 

           เตรียมพร้อมเรียนต่อต่างประเทศ
          เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานแหล่งทุนในการจัดสรรทุนในสาขาวิชาที่ประเทศไทยยังขาดแคลนทรัพยากรบุคคล อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศด้วย  ขณะนี้มีนักเรียนไทย 2,237 คน ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศโดยผ่านสำนักงานก.พ. ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถขอรับทุนรัฐบาลตามที่ก.พ.ประกาศรับ หรือมาฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ได้รับทุนรัฐบาลจากสำนักงาน ก.พ. รวมถึงรับคำปรึกษาด้านการเงินในการไปเรียนต่อต่างประเทศ และจะได้ทดลองทำแนวข้อสอบทุนรัฐบาลและทดลองสอบเข้ารับราชการ เป็นต้น

 

 

 


          วางไทม์ไลน์-ค่าใช้จ่ายก่อนบิน
          สำหรับผู้ที่สนใจจะต้องหาข้อมูล โดยศึกษาคุณสมบัติ ข้อกำหนดในการสมัครทุนของปีที่ผ่านมาจากเว็บไซต์ของก.พ. และรุ่นพี่ที่เคยผ่านการคัดเลือกเพื่อวางไทม์ไลน์ระยะเวลาในการดำเนินการ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือเตรียมสอบภาษาเพื่อนำไปยื่นสมัครทุน นอกจากนี้ศึกษาสาขาวิชาที่กรมเคยให้ทุน เพื่อดูหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่เราสนใจและเตรียมตัวยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ กัน
 ที่สำคัญควรเตรียมตัวด้านภาษา ซึ่งหลังจากรู้ไทม์ไลน์ของก.พ.ที่เปิดรับสมัครทุนเหล่านี้ช่วงปลายปี-ต้นปีถัดไป ให้วางแผนเรื่องภาษา ได้แก่ การเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อให้ได้คะแนนถึงเกณฑ์การสมัครทุนและสมัครมหาลัยที่สนใจ โดยพยายามฝึกทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และพยายามฝึกทำข้อสอบเก่าเพื่อให้รู้ตัวว่าไม่ถนัดทักษะไหนและเน้นทักษะนั้นๆ เป็นพิเศษ รวมถึงต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ทั้งก่อนไปเรียน ขณะไปเรียนที่นั่นร่วมด้วย

 

 

 


          น.ส.สุชานาถ ปาทาน นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเอกมัย กล่าวว่า ตั้งใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเพราะคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสาขายอดนิยม และเมื่อเรียนแล้วไม่แน่ใจตำแหน่งงานที่รองรับ แต่หากได้ไปเรียนคณะดังกล่าวที่ต่างประเทศเชื่อว่าจะทำให้มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น อีกทั้งได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและทักษะภาษาที่จะช่วยในการทำงาน โลกอนาคตการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก การไปเรียนต่างประเทศอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมาก แต่ศักยภาพ ความรู้ ทักษะภาษาที่ได้รับ และตำแหน่งในการทำงานน่าจะสูงมากกว่าเดิม

 

 

 


          “ตอนนี้ได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละประเทศว่าสาขา คณะที่สนใจนั้นควรจะไปเรียนที่ไหนและต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าใด รวมถึงศึกษาวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนแต่ละประเทศ ที่สำคัญต้องเรียนภาษาให้มากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจะไปเรียนที่ประเทศนั้นๆ เพราะการเรียนต่อต่างประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่ 3 ในการสื่อสาร จำเป็นต้องใช้ทักษะทั้งฟังพูดอ่านเขียนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจรู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้ากับสังคมใหม่ๆ ที่เราไปอยู่ ซึ่งตอนนี้มีการสอบถามไปยังรุ่นพี่ที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือหาข้อมูลจากที่ต่างๆ” น.ส.สุชานาถ กล่าว

 

 

 


          อย่างไรก็ตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 1.สหราชอาณาจักร 2. สหรัฐอเมริกา 3.เยอรมนี 4.ญี่ปุ่น 5.ออสเตรเลีย 6.เนเธอร์แลนด์ 7.จีน 8.ฝรั่งเศส 9.นิวซีแลนด์ และ 10.แคนาดา 22 คน 0.72%
   

          ซึ่งการไปศึกษาต่อต่างประเทศสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ค่าใช่จ่ายของนักเรียนทุน และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนจะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/education/budget

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ