royal coronation
13 ธันวาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

ย้าย !! รอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 110 ราย

18 เมษายน 2561 - 19:22 น.
การศึกษา,อนุมัติ,ย้าย,แต่งตั้ง,ข้าราชการ,ครู,บุคลากรทางการศึกษา,รองผู้อำนวยการ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,การศึกษาขั้นพื้นฐาน,กคศ,ประถมศึกษา,สพม,รอง ผอ,สพป,พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์,ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
Shares :
เปิดอ่าน 4,495 ครั้ง

ก.ค.ศ. อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 110 ราย

               นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม และศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 110 ราย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ดังนี้

 

 

 

               1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 86 ราย
               - กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งโครงสร้าง - ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 16 ราย
               1. นายสพล ชูทอง รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 2. นายอนัน สมาธิ รอง ผอ. สพป.พัทลุง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.พัทลุง เขต 1 3. นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 1 4. นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.สมุทรสงคราม 5. นายชูฌาน พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.นนทบุรี เขต 2 6. นายพิษณุ ดิเรกกุล รองผอ. สพป.ยะลา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 7. นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รอง ผอ. สพป.ยโสธร เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 3 8. นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 9. นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 10. นายสุภาพ จันทร์สม รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 1 11. นายอุดม สายโท รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 2 12. นายไพบิน เชื่อนแก้ว รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 13. นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 2 14. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 15. นายอัสรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1 16. นายวุฒิภัทร จุมโสดา รอง ผอ. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1

 

 

 

               - กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 61 ราย
               1. นางสาวสมศรี เทพประชา รอง ผอ. สพป.ชุมพร เขต 1 2. นายวัตสัน สร้างดำรงคุณ รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 3. นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รอง ผอ. สพป.พังงา 4. นายอำนาจ สุทิน รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 5. นายสำเริง สุวรรณพงศ์ รอง ผอ. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 6. นางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ. สพป.สงขลา เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 2 7. นางชุลีกร ยิ้มสุด รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 8. นายประชา วุฒิวัฒนากูล รอง ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 9. นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รอง ผอ. สพป.ปทุมธานี เขต 1 10. นางทัศนี แก้วทอง รอง ผอ. สพป.ชัยนาท 11. นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 12. นายพงษ์กฤติย์ นามปพนอังกูร รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 13. นางประภา สมาคม รอง ผอ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 14. นายศิวะ ทาทราย รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 3 15. นายนิรันดร์ ช่วยเจริญ รอง ผอ. สพป.นครนายก 16. นางช่อชบา ชื่นบาน รอง ผอ. สพป.ระยอง เขต 1 17. นางปภาภรณ์ ศรีแทพย์ รอง ผอ. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 18. นายสมาน คชกฤษ รอง ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 19. นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รอง ผอ. สพป.สิงห์บุรี ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 1 20. นายเกษม พูลสงค์ รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 21. นายสุนทรา หันชัยศรี รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 22. นายทินกร พันธุระ รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 3 23. นายกิตติภพ เหลาไชย รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 24. นายสุรศักดิ์ ฦาชา รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 25. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 26. นายอรรถกานต์ อรุณไพร รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 2 27. นายไพศาล ประทุมวงษ์ รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 1

 

 

 

               28. นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 2 29. นายถวิล อรัญเวศ รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 4 30. นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 5 31. นายศุภพงษา จันทรังษ์ รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 6 32. นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 33. นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 2 34. นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต 3 35. นายสุขาติ พุทธลา รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 36. นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 37. นายฉลาด เดชธิสา รอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 38. นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต 2 39. นางสุรางค์ คำมุข รอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต 3 40. นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 41. นายณรงค์ กองสาลี รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 2 42. นายวีรพล สารบรรณ รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 1 43. นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ. สพป.อุดรานี เขต 2 44. นายสาญัณห์ รัตนดสภา รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 45. นายจรัญ หวานคำ รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 2 46. นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รอง ผอ. สพป.กำแพงเพชร เขต 2 47. นายกฤษฎ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ. สพป.กำแพงเพชร เขต 2 48. นางไปรผดา โปติบุตร รอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 49. นายพิฑูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 6 50. นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 5 51. นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 52. นายสมดุล เจริญสุข รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 53. ว่าที่ พ.ต.สุรเดช รอดจินดา รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1 54. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1 55. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 56. นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ. สพป.สุโขทัย เขต 2 57. นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 58. นายสุรพล เพ็งน้อย รอง ผอ. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 59. นายสมใจนึก เทียนสันต์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 60. นายกิตติพัทธ์ กุนทอง รอง ผอ. สพป.นครสวรรค์ เขต 3 61. นายพิษณุ เส็งพานิช รอง ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1

 

 

 

               - กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งเงื่อนไข) 9 ราย
               1. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.อ่างทอง 2. นายคูณ พุดซ้อน รอง ผอ. สพป.บึงกาฬ ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 1 3. นายวัชระ ขันธสมบัติ รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 1 4. นายวินิจ วงศ์ทอง รอง ผอ. สพป.ยโสธร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ยโสธร เขต 2 5. นายสุภชัย ปุริสาย รอง ผอ. สพป.ยโสธร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 6. นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 7. นายเสนอ แสนคำ รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 8. นายเดช อนากาศ รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 9. ว่าที่ ร.อ.ไพบูลย์ ยกให้ รอง ผอ. สพป.สุโขทัย เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.พิจิตร เขต 1
               2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 24 ราย
               - กรณีย้ายต่างสายงาน (ตำแหน่งโครงสร้าง - ตำแหน่งโครงสร้าง) 1 ราย
               1. นายอารมณ์ บ้านใหม่ รอง ผอ. สพม.เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
               - กรณีย้ายต่างสายงาน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งเงื่อนไข) 2 ราย
               1. นางปาณิสรา สุทนต์ รอง ผอ. สพม.เขต 31 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 1 2. นายไพโรจน์ วิเศษ รอง ผอ. สพม.เขต 35 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพป.ลำปาง เขต 2
               - กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งโครงสร้าง - ตำแหน่งโครงสร้าง) 1 ราย
               1. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ. สพม.เขต 35 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 34
               - กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งโครงสร้าง) 9 ราย
               1. นายกรุณพล พราหมเภทย์ รอง ผอ. สพม.เขต 13 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 13

 

 

 

               2. นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ. สพม.เขต 6 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 6 3. นายชนวรรธฎ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ. สพม.เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 4 4. นายชูเกียรติ บุญรอด รอง ผอ. สพม.เขต 5 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 5 5. นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รอง ผอ. สพม.เขต 18 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 18 6. นายรชต ภูพานเพชร รอง ผอ. สพม.เขต 24 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 24 7. นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอง ผอ. สพม.เขต 25 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 25 8. นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ. สพม.เขต 33 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 33 9. นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ. สพม.เขต 37 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 37
               - กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข - ตำแหน่งเงื่อนไข) 1 ราย
               1. นางเบญจมาศ ฦาชา รอง ผอ. สพม.เขต 26 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 25
               - กรณีย้ายต่างสายงาน (โครงสร้าง - โครงสร้าง) 4 ราย
               1. นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ. สพป.เพชรบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 10 2. นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 22 3. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ. สพป.พิษณุโลก เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 39 4. นายประทาน หาดยาว รอง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 40
               - กรณีย้ายต่างสายงาน (เงื่อนไข - โครงสร้าง) 2 ราย
               1. นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล รอง ผอ. สพป.กรุงเทพมหานคร ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 1 2. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รอง ผอ. สพป.ลำปาง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 35
               - กรณีย้ายต่างสายงาน (เงื่อนไข - เงื่อนไข) 4 ราย
               1. นายภาณุวัชร แก้วลำหัด รอง ผอ. สพป.พัทลุง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 12 2. นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ. สพป.สระบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 3 3. นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ. สพป.สกลนคร เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 23 4. นางสุพร สามัตถิยะ รอง ผอ. สพป.ยโสธร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม.เขต 28

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ