6 ก.พ.2561 - นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ H.E. Dr. Saeed Mohamed Alghufli Assistant Undersecretary Ministry of State for Federal National Council Affairs และคณะผู้แทนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์หลักสี่พลาซ่า

 

         โดยศูนย์ฯ OSS แห่งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 31 มี.ค.2561 ซึ่งรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวทุกคนได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยกำหนดให้แรงงานได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติกับประเทศต้นทาง รวมทั้งมาขึ้นทะเบียนกับศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ก่อนออกบัตรประจำตัวและใบอนุญาตทำงาน

 

         สำหรับศูนย์ฯ OSS มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินการให้แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ได้แก่ กรมการปกครอง/กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ในการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดเลข 13 หลัก ถ่ายรูปใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ หรือผ่านการพิสูจน์สัญชาติกรณีทำงานในกิจการประมง แปรรูปสัตว์น้ำ และรับใช้ในบ้านไม่เข้าประกันสังคม หรือกรณีเข้าประกันสังคมต้องซื้อประกันคุ้มครองก่อนเกิดสิทธิประกันสังคม

 

          สำนักงานประกันสังคมทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการของนายจ้างที่ต้องเข้าระบบประกันสังคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำหน้าที่ตรวจลงตรา (Visa) อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ประเภทคนอยู่ชั่วคราว และกรมการจัดหางานออกใบอนุญาตให้ทำงาน ในส่วนของกรุงเทพมหานครมีแรงงานต่างด้าวที่ต้องเดินทางมาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์ OSS รวม 360,189 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 195,549 คน กัมพูชา 121,803 คน และลาว 42,837 คน

 

         “ศูนย์ฯ OSS จะทำให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยผิดกฎหมาย เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่มีเอกภาพ ซึ่งจะสามารถทราบจำนวนแรงงานต่างด้าวว่าประกอบอาชีพอะไร อยู่ที่ไหน ทำงานกับใคร ส่งผลให้การบริหารจัดการแรงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลในที่สุด”นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในที่สุด

-----------//------------