จากปัญหาสื่อโซเชียลมีเดียที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ส่งผลให้สื่อในยุค 4.0 นี้ ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อทีวี 

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

        รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) กล่าวว่า จะเปิดพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเฉพาะเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนทำกิจกรรมการเรียนรู้กับคนในท้องถิ่น มีกลไกที่เรียกว่า การสร้างส่วนสร้างสรรค์กลาง ที่เราเรียกเรียกว่าภายในว่า “ครัวกลาง”   ดึงผู้มีฝีมือจากสำนักต่างๆ โดยจะมีเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปวิถีชีวิต การปฏิรูปในมุมมองต่อการเป็นประชากรโลก และการปฏิรูปการเมือง

นายพิภพ พานิชภักดิ์

ขอบคุณภาพจาก https://www.citizenthaipbs.net

          นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ อธิบายถึงการทำงานของครัวกลาง ว่า จะเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่ หลอมรวมวิธีคิด และวิธีการของสื่อและสำนักต่างๆ เข้าสู่ความเป็นเลิศในเชิงเนื้อหา

      โดยการทำงานแบ่งออกเป็นหน่วยทำงานย่อยๆ ที่เราเรียกว่า ครัวย่อย ที่จะทำงานในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาที่หลายคนได้เผชิญ เช่นเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา อย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนวิธีคิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
          การปฏิรูปวิถีชีวิต เกียวข้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นและ การปฏิรูปในมุมมองต่อการเป็นประชากรโลก เชื่อมโยงกับมุมมองของคนในโลกตะวันออกจะเริ่มทำในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ โดยใน 2-3 ปี ข้างหน้าว่าจะเป็น Learning Space for all พื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน