Lifestyle

จี้รัฐบาล! ขอที่ยืนออทิสติกในสังคม

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ชี้ถึงเวลาที่รัฐต้องเข้ามาดูแลกลุ่มออทิสติก ระบุเสนอ 4 กลไกขับเคลื่อนผ่านไป 1 ปีไม่เห็นผล ขอนายกฯสั่งทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อน

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ “คม ชัด ลึก” ได้นำเสนอรายงานเรื่อง “4 กลไกออทิสติกโรดแม็พ เพิ่มที่ยืน"ออทิสติก" ในสังคม” เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น ในวันเดียวกัน นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์” แถลงข่าวสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ใจความสำคัญว่า แสดงความเสียใจกับครอบครัวบุคคลออทิสติกจากกรณีที่แม่ทำร้ายลูกออทิสติกจนเสียชีวิต พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอ “สี่กลไกหลักตามออทิสติกโรดแม็พ” ต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีมติเห็นชอบในหลักการและบรรจุเป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติด้วย

      ทั้งนี้ ไม่ได้มีประโยชน์แค่เด็กออทิสติกแต่รวมถึงเด็กพิการในกลุ่มต่างๆด้วย อย่างไรก็ตาม ผ่านมา 1 ปียังไม่มีการดำเนินการใดๆ ดังนั้น จึงเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการตามสี่กลไกฯ รวมถึงขอให้แก้ไขข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบปฎิบัติต่างๆ และให้สามารถนำงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วย

        สำหรับรายละเอียดของ แถลงข่าวมีดังนี้ #สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) #ขอที่ยืนออทิสติกในสังคม

       สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุคคลออทิสติกครอบครัวหนึ่ง ปรากฎในข่าว "กรณีแม่ทำร้ายลูกออทิสติกจนเสียชีวิต" สาเหตุเนื่องจากภาวะเครียดสะสม ที่ขาดเสาหลักของครอบครัวและไม่ทราบว่าจะพึ่งพาใครหรือหน่วยงานใดได้บ้าง จึงตัดสินใจตามข่าวที่ปรากฎ ซึ่งพวกเรากลุ่มผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในประเทศไทย "เข้าใจภาวะความกดดันดังกล่าว ที่หลายครอบครัว เคยเผชิญมาแทบทั้งสิ้น บางครอบครัวก็ก้าวผ่านไปได้ บางครอบครัวอยู่ในภาวะสับสน ซึ่งชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในพื้นที่ พร้อมเป็นเพื่อนร่วมคิดหรือให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครอบครัวต่างๆได้

จี้รัฐบาล! ขอที่ยืนออทิสติกในสังคม

             ปัญหาดังกล่าว สะท้อนว่า "ถึงเวลาแล้ว ที่รัฐบาล" โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจะพัฒนา "กลไกการจัดการดูแล คือจัดตั้ง บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน โดยเป็นหน่วยบริการในสังกัด"ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนบุคคลออทิสติกที่มีความพิการรุนแรง และครอบครัวไม่มีหรือไม่สามารถดูแลโดยลำพังได้ เหมือนในต่างประเทศ ซึ่งสมาคมนำเสนอ สี่กลไกหลักตามออทิสติกโรดแม็พ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัยเป็นประธาน และมีมติเห็นชอบในหลักการและบรรจุเป็นตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติด้วย
แต่ระยะผ่านมาเกือบหนึ่งปี ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เครือข่ายผู้ปกครองและผู้ปกครองจำนวนมาก จึงทำหนังสือ "ร้องขอ"ต่อ "ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรม และบางแห่งยื่นต่อฯพณฯนายกรัฐมนตรีในเวทีสาธารณะต่างๆ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา แต่จนบัดนี้ยังไม่มีคำตอบใดๆที่เป็นรูปธรรมเลย

จี้รัฐบาล! ขอที่ยืนออทิสติกในสังคม

       สี่กลไกหลักออทิสติก ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเด็กกออทิสติกเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ และเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ ด้วย เช่น 1.ข้อเสนอให้ กระทรวงสาธารณสุข ทำ "โครงการนำร่องจัดตั้ง "แผนกพิเศษออทิสติก" ในโรงพยาบาลศูนย์ฯ โรงพยาบาลจังหวัดฯ และโรงพยาบาลอำเภอฯ" จะช่วยเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องด้านพัฒนาได้รับการฟื้นฟูและเตรียมความพร้อม โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมทั้งจัดระบบการให้คำปรึกษาหรือHotlineสายด่วนต่างๆ
       2. ข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ "นำร่องจัดตั้งและพัฒนาห้องเรียน 2 รูปแบบ อันได้แก่ "ห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก" และ "ห้องเรียนสอนเสริมการศึกษาพิเศษ" ในโรงเรียนทั่วไปในชุมชน จะตอบโจทก์เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หรือ Inclusive Education ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ของกระทรวงศึกษาธิการไว้แล้ว

จี้รัฐบาล! ขอที่ยืนออทิสติกในสังคม


       3. ข้อเสนอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์-พม. นำร่องจัดตั้ง "บ้านพิทักษ์บุคคลออทิสติกในชุมชน จะช่วยให้ กลุ่มบุคคลออทิสติกที่ไม่มีผู้ดูแลหรือมีแต่ไม่สามารถดูแลได้ รับความช่วยเหลือ และลดปัญหาสังคม เหมือนกรณีที่ปรากฎเป็นข่าว และเป็น"การพัฒนาสังคม"ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
      4.ข้อเสนอให้ สนับสนุนให้มี สถาบันวิจัยออทิสติก จะเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการด้านต่างๆ
      สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จึงขอกราบเรียนเสนอ ให้ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กรุณามีบัญชา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการตาม สี่กลไกหลักตามออทิสติก โรดแมป ด้วย โดยแก้ไขข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบปฎิบัติต่างๆ และให้สามารถนำงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งกระทรวงการคลังเห็นว่าใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงเรียกเงินคืนคลังจำนวน 2,000ล้านบาทในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตามหลักการควรนำงบประมาณจำนวนดังกล่าวสนับสนุนการดำเนินการตามสี่กลไกหลักออทิสติกและงานด้านการพัฒนาภาพชีวิตคนพิการและโปรดบัญชาให้ มีคณะทำงานร่วม ระหว่างกระทรวงกับภาคีเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาระบบที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
     สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึ่ม (ไทย) 13ก.ย.2560 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 
4 กลไกออทิสติกโรดแมบ เพิ่มที่ยืน"ออทิสติก"ในสังคม

มนุษย์บำบัด"ออทิสติก"! 

ข่าวยอดนิยม