Kom Lifestyle

ครูจะเรียน4ปีหรือไม่ส.ค.ศ.ท.ต้องทำวิจัยก่อน

ครูจะเรียน4ปีหรือไม่ส.ค.ศ.ท.ต้องทำวิจัยก่อน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุม ส.ค.ศ.ท. เห็นพ้องศึกษา วิจัยการผลิตครู ก่อนนำเสนอรมว.ศึกษาธิการ พร้อมชงเปิด-ปิดเทอมแบบเดิม สัมพันธ์โรงเรียนสังกัดสพฐ. แก้ปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์ครู

         รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า การประชุม ส.ค.ศ.ท. เมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือเกี่ยวกับการให้ผลิตและพัฒนาครู ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ 35:5 จะเห็นด้วยกับการผลิตครู 4 ปี

       แต่ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เห็นว่ายังต้องมีการศึกษา วิจัย พิจารณาและเก็บข้อมูล ให้ลุ่มลึก รอบด้านอีกมากเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด จึงจะเสนอต่อ นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติ ถือว่าสำคัญมาก ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม ไม่ใช่เรื่องที่จะสรุปง่ายๆแต่เฉพาะเพียงในที่ประชุมใดประชุมหนึ่งเท่านั้น 

       ทั้งนี้  ที่ประชุมยังเสนอให้กลับไปเปิด- ปิดภาคเรียนแบบเดิม เพื่อให้สัมพันธ์สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนกับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนิสิตนักศึกษาตลอดหลักสูตรมาก  

     เพราะทุกวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียนและการฝึกสอนให้แก่นิสิตนักศึกษามาก เนื่องจากโรงเรียนเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยปิดภาคเรียน พอโรงเรียนปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยกลับเปิดภาคเรียน

     นอกจากนั้น สภาคณบดีฯ มีมติให้ติดตามเร่งรัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้อนุมัติดำเนินการแก้ไขปรับปรุง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ โดยเร็ว

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง