เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เผยผลงานพัฒนาเอนไซม์ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรม และคิดค้นโปรตีนมาร์คเกอร์คุณภาพเทียบเคียงต่างประเทศเพื่อลดการนำเข้า และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ พร้อมผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกันจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ

          ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุธโสสกว. สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับเอนไซม์และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ในการประชุมประจำปี 2559 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย หัวข้อ “ระบบเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยกลไกทางชีวภาพและอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ(Enzymes Systems Biocatalysis and Biorefinery) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. รวมถึงการส่งเสริมนักวิจัยภายในกลุ่มวิจัยให้จัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ

ศ.ดร.พิมพ์ใจ  ใจเย็น

          ผลจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์” พบว่าเอนไซม์ที่ศึกษาอยู่ทุกตัวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวม 4 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย1) กลุ่มเอนไซม์ที่มีประโยชน์ในการเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางยาหรือสารเคมีที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะช่วยให้กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีสะอาด 2) กลุ่มเอนไซม์ที่มีประโยชน์ในกระบวนการเปลี่ยนผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตรให้เป็นสารเคมีหรือพลังงานที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของภาคการผลิตในประเทศไทย และยังเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก 3) กลุ่มเอนไซม์ที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดชีวภาพ ได้แก่ เอนไซม์ luciferase จากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio campbelliiและ Photobacteriumleiognathiที่แยกได้จากทะเลไทย มีประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดและการวินิจฉัยการแสดงออกของยีน และ 4) กลุ่มเอนไซม์ที่เป็นเป้าหมายใหม่สำหรับยาต้านเชื้อมาลาเรีย เพื่อคัดเลือกหาตัวยับยั้งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพ อาจสามารถนำไปสู่การค้นพบยาต้านมาลาเรียตัวใหม่

          เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระบุว่า จากประสบการณ์และความชำนาญทางด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับเอนไซม์ผ่านมา ทำให้มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทางกลุ่มวิจัยยังได้คิดค้นนวัตกรรมที่มีประโยชน์กับนักวิจัยไทยโดยผลิตภัณฑ์แรกที่ได้จากกลุ่มวิจัยคือ โปรตีนมาร์คเกอร์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดสตาร์ทอัพของกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในนามของบริษัทเอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ผลิตโปรตีนมาร์คเกอร์ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทยทำให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย สามารถสั่งซื้อได้ในราคาที่ถูกลง ลดระยะเวลาในการสั่งซื้อ และยังคงมีคุณภาพเทียบเคียงกับต่างประเทศ

         ทั้งนี้ โปรตีนมาร์คเกอร์เป็นโปรตีนมาตรฐานที่มีความจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และงานทางการแพทย์ที่มีการศึกษาและวิเคราะห์โปรตีน ซึ่งที่ผ่านมาโปรตีนมาร์คเกอร์เป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดผ่านตัวแทนจำหน่ายในไทย ทำให้มีราคาสูงและต้องใช้ระยะเวลานานในการสั่งซื้อ ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและวิจัยนอกจากนี้บริษัทเอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด ยังมีแผนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงานทางด้านวิจัยเช่น ชุดตรวจวิเคราะห์เอนไซม์เพื่อนักวิจัยไทยและต่างชาติ

          “โปรตีนมาร์คเกอร์เป็นผลงานประดิษฐ์ชิ้นแรกของบริษัทเอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัดจึงเป็นตัวอย่างของการดำเนินการวิจัยพื้นฐานที่นำไปสู่ความต้องการของตลาดวิจัยไทยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองลดการนำเข้า ทำให้เกิดการจ้างงาน อีกทั้งยังส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในหมู่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน” เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กล่าวสรุป