Kom Lifestyle

เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน : แวดวงแรงงาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน : แวดวงแรงงาน

            ช่วงปีที่ผ่าน มีเรื่องน่ายินดีสำหรับผู้ประกันตน ทั้งในระบบและนอกระบบหลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 กว่า 11 ล้านคน มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาทิ สิทธิค่าคลอดบุตร จากเดิมได้สิทธิไม่เกินสองครั้ง เป็นรับสิทธิไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมเงินสงเคราะห์ลาหยุดได้ 90 วัน และเงินสงเคราะห์บุตรอายุไม่เกิน 6 ปี ให้รับสิทธิไม่เกิน3 คน จากเดิมไม่เกิน 2 คน

            กรณีว่างงาน เดิม : ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก เพิ่ม : ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วม

            กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เดิม : มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย เพิ่ม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

            ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เดิม : ผู้ประกันตนไม่มีทายาท (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) ไม่สามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยเงินบำเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน) เพิ่ม : ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พี่ น้อง ปู่ ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เดิม : ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี เพิ่ม : ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1 ปี เป็น 2 ปี และขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการที่มีอยู่ประมาณ 3 แสนคนทั่วประเทศ รวมทั้งลูกจ้างของนายจ้างที่ไปประจำทำงานในต่างประเทศก็ได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง