การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอเรียนชี้แจงกรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อ Social Media ว่ามีการกักตุนหน้ากากอนามัยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) นั้น              

           จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินการตรวจสอบตู้สินค้าจำนวน 4 ตู้พบว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของ บริษัทฯ เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ส่งออก “หน้ากากอนามัยทางการแพทย์” ที่มีลิขสิทธิ์ส่งขายในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น และได้ผลิตหน้ากากดังกล่าวมากว่า 1 ปี มีใบขนสินค้าขาออก 4 ฉบับ (4 ตู้คอนเทนเนอร์)

             โดยทางบริษัทฯ ได้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ประกอบกับหนังสืออนุญาตการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ของกรมการค้าภายใน อย่างถูกต้อง อีกทั้งจากการตรวจสอบพบชนิดและปริมาณตรงตามที่สำแดงในใบขนสินค้าและใบอนุญาตฯ ถูกต้องครบถ้วน ไม่ได้เป็นการกักตุนหน้ากากอนามัยเพื่อการส่งออกแต่อย่างใด สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจึงได้อนุญาตให้ตู้สินค้าดังกล่าวส่งออกได้ โดยผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการนำเข้าวัตถุดิบ และผลิตเพื่อส่งออกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
             ทั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในการนำเข้า-ส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังเป็นอำนาจของกรมศุลกากรในการเข้าตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้