นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าเงื่อนไขทางการค้าของตลาดการส่งออกในปัจจุบันให้ความสำคัญกับแรงงานตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต โดยจะกีดกันสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานบังคับ

 

              "การใช้แรงงานเด็ก มาตรฐานแรงงานไทยจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับไว้วางใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานที่เป็นธรรมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานอันจะนำมาซึ่งรายได้สร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศหากสถานประกอบกิจการนำไปใช้"อธิบดี กสร. กล่าว 

 

          อธิบดี กสร. กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กสร.ได้ตั้งเป้าให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยไว้ 800 แห่ง สามารถดำเนินการได้ถึง 1,006 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 125.75 จำแนกเป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ 354 แห่ง และต่ออายุ 652 แห่ง เป็นสถานประกอบกิจการ(สปก.)ส่งออก 433 แห่ง มีมูลค่าการส่งออก 460,150 ล้านบาท สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตลูกจ้างได้ 490,905 คน 

 

 

กสร.ดันสปก.สู่มรท.8001ลูกจ้าง4.9แสนคนกินดีอยู่ดี                                       นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกสร.

 

         นอกจากนี้ กสร.ได้ขยายการพัฒนาร่วมกับกลุ่มธุรกิจ (MOU)เพื่อพัฒนาคู่ค้า (supply chain)ในห่วงโซ่ เช่น บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ได้นำบริษัทคู่ค้าเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 300 แห่ง มีระยะเวลาของการพัฒนาร่วมกัน 3 ปี และยังได้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานแรงงานไทยต้นแบบขึ้น เพื่อผลักดันและสร้างการยอมรับมาตรฐานแรงงานไทยไปสู่สากลอีกด้วย โดยมีการนำร่องที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อต้นปีที่ผ่านมา


       

 

 

            นายอภิญญา  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มาตรฐานแรงงานไทยหรือThailand Labour Standard:TLS 8001คือมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีเนื้อหาอ้างอิงมาจากอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและข้อกำหนดอื่น ๆ เพิ่มเติม

 

 

กสร.ดันสปก.สู่มรท.8001ลูกจ้าง4.9แสนคนกินดีอยู่ดี

 

          "ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถนํามาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001ไปปฏิบัติและให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรองได้โดยสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7211 หรือhttp://tls.labour.go.ththและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ" อธิบดี กสร. กล่าวในที่สุด

 

กสร.ดันสปก.สู่มรท.8001ลูกจ้าง4.9แสนคนกินดีอยู่ดี