royal coronation
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
เศรษฐกิจ

สศอ.เผยผลศึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมรับ 4.0

วันที่ 18 กันยายน 2562 - 13:56 น.
อุตสาหกรรม,ไทยแลนด์ 40,แผนแม่บท,พัฒนาศักยภาพ
Shares :
เปิดอ่าน 2 ครั้ง

สศอ.เผยผลศึกษาแผนแม่บท พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ หนุนสถานประกอบการเร่งยกระดับคุณภาพการผลิต ฝีมือแรรงงาน เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ให้ทันยุค รับไทยแลนด์ 4.0


18 กันยายน 2562 นายอดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึง"โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ” ว่า  ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2560 ถึงปัจจุบัน  

 

ซึ่งในปี 2560 เป็นปีแรกที่เริ่มจัดตั้งแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมีการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพเตรียมตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และปัจจัยสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพให้อยู่ในระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนใหม่ และยกระดับการผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูง ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

 

โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในปีปัจจุบันนั้นได้พัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและได้รับรองมาตรฐานที่สำคัญ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

ในปีต่อไป คือปี 2563 ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีภาพการผลิตและผลิตแรงงานเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้รับการรองรับมาตรฐานที่สำคัญในอุตสาหกรรมศักยภาพ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ 

 

ส่วนในปี 2564 ภาครัฐได้ให้ความสำคัญโดยได้กำหนดให้มีแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต การพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยทั้งด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่

 

 

เป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก" รองผอ.สศอ.กล่าว

 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการ และ ทีมวิจัย ได้นำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ คือ 1.การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ปี 2562  จำนวน 54 โครงการ 2.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล (PMES) กับการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

 

3.การประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ปี 2560-2562 และ 4.แนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ แบ่งเป็น แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2562-2580) และ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) และผลการประเมินมีโครงที่มีผลการดำเนินการที่ดี (Best Practice)  ได้แก่ โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

โดยโครงการสามารถบรรลุแนวทางและเป้าหมายของแผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ปี 2562 ได้ และมีผลการประเมิน ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยรวมดีที่สุดจากการที่โครงการมีการออกแบบโครงการได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่เป้าหมายของโครงการได้อย่างดีเยี่ยม และผลการดำเนินการของโครงการมีความสำเร็จตามแผนที่วางไว้และเกิดผลผลิตมากกว่าค่าเป้าหมายของโครงการ
 
 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ