(11เม.ย.) เวลา 13.45 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถาน การณ์ที่ฉุกเฉินในเขตพื้นที่พัทยาและจ.ชลบุรี แล้ว จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น โดยมอบให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้กำกับการในการปฏิบัติหน้าที่ในกฎหมายขณะนี้ โดยยืนยันว่า การตัดสินใจของตนและรัฐบาลอยู่ในพื้นฐานความสงบสุขของประเทศ และจะนำความสงบสุขกลับมา

 "การประชุมในครั้งนี้ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ได้ขอบคุณรัฐบาลที่พยายามจัดการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น ภารกิจต่อไป คือ การดูแลความปลอดภัยผู้นำต่างๆ ในการเดินทางกลับ โดยผู้นำแต่ละชาติเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมแล้ว ทั้งนี้ จึงขอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างร้ายแรงที่พัทยา จ.ชลบุรี โดยมอบให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้กำกับดูแล และยืนยันว่า การตัดสินใจทุกอย่างทำอยู่บนพื้นฐานประโยชน์สูงสุดของประเทศ" นายกฯ กล่าว

 ต่อมานายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาล ได้แถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินว่า ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี โดยที่ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย และมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำที่มีความรุนแรง นำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ ทั้งจะไม่ส่งผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐ กิจ อันเป็นการกระทำที่จะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาประชา ธิปไตย และกระทบต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ยุติโดยเร็ว

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และ มาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช 2548 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของคน ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2552