สถาบันได้จัดทำเว็บไซต์ www.dpa.or.th เพื่อเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชน สถาบันการเงิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์

 เนื้อหาของเว็บไซต์สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกอบด้วยข้อมูลองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่น่าสนใจ และข้อมูลควรรู้ เป็นต้น โดยหัวข้อท่านถามเราตอบ ซึ่งอยู่ในหน้าข้อมูลควรรู้ เป็นการรวบรวมคำถาม ข้อข้องใจของประชาชนที่พบบ่อย เช่น ประโยชน์ของการคุ้มครองเงินฝาก วงเงินคุ้มครองและระยะเวลาในของการคุ้มครองเงินฝาก ประเภทและรายชื่อสถาบันการเงินที่ได้รับความคุ้มครอง ประเภทเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง และแนวทางในการดำเนินการขอรับคืนเงินฝาก หากเกิดกรณีสถาบันการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น

 นอกจากนี้ผู้ที่มีความสนใจเรื่องระบบคุ้มครองเงินฝากสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทความในหน้าสื่อเผยแพร่ ซึ่งเป็นการรวบรวมบทความทางวิชาการ และข้อมูลที่สำคัญในเรื่องการคุ้มครองเงินฝากที่จัดทำโดยสถาบันไว้ด้วยผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเงินฝากจากหน้า “กฎหมาย” อาทิ พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 พระราชกฤษฎีกาและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้อ้างอิงต่อไป

 อีกทั้งเว็บไซต์ของสถาบันยังเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบันกับผู้ฝากในการปรึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ โดยประชาชนสามารถติดต่อสถาบันผ่าน 2 ช่องทางที่ระบุไว้ในหน้า Contact us คือเบอร์โทรศัพท์ของคอล เซ็นเตอร์ หรืออีเมลมาที่สถาบันโดยตรง
เว็บไซต์ www.dpa.or.th จึงถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลของสถาบันได้ง่าย สะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุด

ที่มา : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก