ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในวันที่ 1-2 เมษายนนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกอีสาน ซึ่งวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย

 และในวันนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงาน วันมรดกอีสานขึ้นเป็นปีที่ 4 พร้อมกับคัดเลือกศิลปิน นักร้อง นักแสดง และ นักกิจกรรมในพื้นที่ เข้ารับรางวัล ศิลปินมรดกอีสาน และ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ โดยปีนี้มีศิลปินได้รับรางวัลมรดกอีสานทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ศิลปินมรดกอีสานเกียรติยศ คือ ปรีชา พิณทอง นักปราชญ์คนสำคัญของอีสาน สาขาทัศนศิลป์ คือ นายสมยศ ไตรเสนีย์ (ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย) นายป่วน เจียวทอง (ประเภทเครื่องเงินโบราณ)

 สาขาวรรณศิลป์ คือ นายสมพงษ์ พละสูรย์ (คำหมาน คนไค)ประเภทวรรณกรรม , นายจันดี หลักคำพัน ประเภทประพันธ์กลอนลำ นายสุพรรณ ชื่นชม ประเภทประพันธ์กลอนลำ และ นายเสมอ จันดา (สรเพชร ภิญโญ)ประเภทประพันธ์เพลงลูกทุ่ง

 และสาขาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย นายสุรชัย จันทิมาธร ประเภทเพลงเพื่อชีวิต , นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นพดล ดวงพร) ประเภทตลกอีสาน

 นายบุญชื่น เสนาลาด (ศักดิ์สยาม เพชรชมภู)ประเภทเพลงลูกทุ่ง , นายสำราญ บุบผาวาสน์ ประเภทดนตรีร่วมสมัย(แซกโซโพน) ส่วนรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประกอบด้วย  นายธีระพล โสดาศรี  ในนามของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (ประเภทส่งเสริมวัฒนธรรม) , นายบุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ ประเภทนักจัดรายการวิทยุ , นกน้อย อุไรพร ประเภทหมอลำ ,และ นายจาพนม ยีรัมย์  หรือ ทัชกร ยีรัมย์ ประเภทนักแสดง

 ส่วนการจัดงานจะแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยวันที่ 1 เมษายน 2552 จะจัดงาน ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะมีการเปิดนิทรรศการ ประวัติ ผลงาน ศิลปินมรดกอีสาน ประจำปี 2552 โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ตอนเย็นจะมีการฉายภาพยนต์เรื่อง"ครูบ้านนอก" และจะมีเสวนาเรื่อง  "ครูคำหมาน คนไค ถึงครูบ้านนอก "วิทยากรโดย คำหมาน คนไค (คนเขียนครูบ้านนอก ศิลปินมรดกอีสานปี 2552 ) , สุรสีห์ ผาธรรม (ผู้กำกับภาพพยนต์เรื่อง ครูบ้านนอก และ ศิลปินมรดกอีสานปี 2551 ) พร้อมด้วย นพดล ดวงพร (บรมครูตลกอีสาน ศิลปินมรดกอีสานปี 2552 )มาร่วมเสวนา

 ส่วนวันที่ 2 เมษายน 2552 จะจัดงานที่ ห้องประชุมพาขวัญ โรงแรมขวัญมอ มีการเสวนาวิชาการเรื่อง ความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบการแสดงหมอลำในสังคม ปัจจุบัน วิทยากร : รศ.จารุวรรณ ธรรมวัตร (เมธีวิจัย สกว. ,คณบดีคณะมนุษย์ศษสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  ดร.ฉวีวรรณ พันธุ(ศิลปินแห่งชาติ)  นางราตรี อุ่นทะยา (ครูภูมิปัญญาไทย) และ ดำเนินรายการโดย : นายเจริญลักษณ์ เพชรประดับ (คอลัมน์นิสต์)

 "ภาคบ่ายจะมีการแบ่งกลุ่มเสวนา เพื่อให้รู้จักกับศิลปินมรดกอีสานสาขาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ก่อนจะมีพิธีมอบรางวัลในช่วงเย็น โดยปีนี้ ศิลปินที่จะเข้ารับรางวัลอย่าง ทัชกร ยีรัมย์ หรือ จา พนมยีรัมย์ ได้ตอบรับเข้าร่วมงานด้วย แม้จะยุ่งกับการแสดงและกำกับภาพยนต์เรื่อง องค์บาก 3 ก็ตาม"ผศ.วิชัย กล่าว