สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรแก่เยาวชนตามโครงการ “สวนจราจรเยาวชน” ปีที่ 11 ในแนวคิด “สัญจรปลอดภัย มีวินัยจราจร” แก่นักเรียน ป.5 สังกัด กทม. กรุงเทพมหานคร 4 หมื่นคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Discovery Learning Process (DLP) กระตุ้นให้เด็กๆ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง นำไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน และปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน มีวินัย เอื้ออาทร ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน วันที่  21 ต.ค. ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) สอบถามโทร.0-2615-7333 ต่อ 124, 167, 189, 198 และ 0 -2354-1212