(29ก.ย.)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจาการที่ส.ว. สรรหา ในส่วนขององค์กรภาควิชาชีพ ว่างลง คณะกรรมการสรรหา ส.ว. ได้มีมติเลือก พล.อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ เป็นส.ว.สรรหา และกกต. มีมติเสียงข้างมากให้ประกาศผลการสรรหาแล้ว โดยจะส่งเพื่อให้ประธานรัฐสภาทราบ และประกาศในราชชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยพล.อ.อ.วีวิท เคยดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่ง กรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายหลายฉบับ อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วยการการปฏิบัติการต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฝ่ายบริหาร