เมื่อเวลา 14.15 น.วันที่ 1 ก.ย.  ที่ทำเนียบรัฐบาล น.พ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอให้แต่งตั้งนายอนุสิษฐ คุณากร ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง เป็นรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป และที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอให้แต่งตั้งนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รอง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็น ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

 น.พ.ภูมินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับต้น ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย คือ 1.เลื่อนและแต่งตั้งนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.เลื่อนและแต่งตั้งนายโชติ ตราชู รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ 3.เลื่อนและแต่งตั้งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

 น.พ.ภูมินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่สำนักงบประมาณเสนอให้เลื่อนและแต่งตั้ง น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ รอง ผอ.สำนักงบประมาณ เป็น ผอ.สำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้เป็นต้นไป