16 ก.ค. 58  เมื่อเวลา 09.00 น.  ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ  องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน มีคำสั่ง คดีหมายเลขดำ อม.39/2558 ให้ประทับรับฟ้อง คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นพ.สุรพงษ์ หรือ หมอเลี้ยบ สืบวงศ์ลี อายุ 58 ปี อดีต รมว.คลัง สมัยพรรคพลังประชาชน เป็นรัฐบาล เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต เป็นเหตุให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จากกรณีเมื่อปี 2551 ระหว่าง นพ.สุรพงษ์ ดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง สมัยรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ได้มีการแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท. โดยมิชอบ ซึ่งภายหลังมีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ได้วินิจฉัยว่า การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ธปท.เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกรรมการ ในคณะกรรมการคัดเลือกฯ บางคน มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 28/1 และได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการระงับการทูลเกล้าฯ เพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการ ธปท. และให้ รมว.คลัง ดำเนินการยกเลิกการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท.
 
                     โดยองค์คณะ ฯ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันและพิจารณาคำฟ้องของ ป.ป.ช. แล้ว เห็นว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา ฯ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542 มาตรา 9 (1) และคำฟ้องถูกต้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2543 ข้อ 8 องค์คณะ ฯ จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องคดีไว้เพื่อพิจารณาและมีคำพิพากษาต่อไป โดยองค์คณะ ฯ นัดพิจารณาครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การจำเลย ในวันที่ 8 ต.ค.นี้ เวลา 09.30 น.
 
                     ขณะเดียวกันวันนี้ องค์คณะ ฯ ทั้ง 9 คน ก็ได้มีมติด้วยการลงคะแนนลับเลือกนางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ให้เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนนี้ด้วย
 
                     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีนี้ ป.ป.ช. ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีต่อศาลฎีกา ฯ เมื่อเดือน มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา หลังจากมีการชี้มูลความผิด นพ.สุรพงษ์ เมื่อเดือน มี.ค. 54 ขณะที่ นพ.สุรพงษ์ จำเลย จะต้องเดินทางมาศาลเพื่อแสดงตัวต่อองค์คณะ ฯ เป็นครั้งแรก ในวันที่ 8 ต.ค.นี้ เพื่อสอบคำให้การจำเลย ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป