31 พ.ค.58 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ... ในเรื่องการกระทำผิดทางเพศ เพื่อให้กฎหมายมีมาตรการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตามแนวทางที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยพรบ. ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องประชาชน จากภัยสังคมทุกรูปแบบ ตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ 
 
           “ปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเพศ ยังมีช่องว่างในการดำเนินคดี เช่น การกำหนดนิยามของการกระทำชำเรา หรือการคุมคามทางเพศ ที่ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน และยังไม่ครอบคลุมทุกรูปแบบของการกระทำผิด รวมทั้งบทลงโทษใหม่ จะปรับปรุงให้มีบทลงโทษที่หนักขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทำผิดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันนอกจากกระทำผิดต่อบุคคลแล้ว ยังมีการนำไปเผยแพร่ให้เกิดความหวาดกลัว อับอาย การรับโทษจึงต้องให้ครอบคลุมพฤติกรรมดังกล่าวด้วย”
 
           รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวทางแก้ไขกฎหมายใหม่ดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามข้อเสนอของ คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
           ทั้งนี้ สาระสำคัญของการแก้ไข ร่างพ.ร.บ. นี้ ทางกระทรวงยุติธรรม ระบุคำนิยามเกี่ยวกับ “กระทำชำเรา” ให้ครอบคลุมกับพฤติกรรมของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้เป็นกม. ที่มีความทันสมัยสามารถปกป้องระงับยับยั้งภัยคุกคามทางเพศให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
 
           พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า ขณะที่ความผิดฐาน “คุกคามทางเพศ” ที่ปัจจุบันเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ผู้ถูกคุกคาม หวาดกลัว เดือดร้อน รำคาญ บั่นทอนจิตใจ จึงเห็นควรให้แก้ไข โดยครอบคลุม การกระทำต่อผู้อื่น ด้วยวาจา ท่าทาง เสียง ภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ิ่งของในลักษณะลามกที่จะทำให้ผู้อื่น เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หวาดกลัว เกิดความอับอายหรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม
 
           ส่วนการแก้ไขลักษณะความผิดเกี่ยวกับ “สิ่งลามก” ให้เพิ่มเติมถึงวัตถุอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกับเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก รวมถึงกรณีที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแปลงมาสู่ภาพหรือเสียงได้
 
           พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบการแก้ไขโทษปรับให้รุนแรงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันความผิดบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญา ได้แก้ไขอัตราโทษปรับขึ้นประมาณ 10 เท่าแล้ว แต่โทษปรับในลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศในปัจจุบัน ยังไม่มีการแก้ไขให้สอดคล้อง จึงเห็นควรแก้ไขในร่างพ.ร.บ.นี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย