21 ส.ค.57 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “3 เดือนกับการทำหน้าที่ผู้นำประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนสนับสนุนให้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,259 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศของหัวหน้า คสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
 
                     โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านที่ทำการประเมิน ดังนี้ ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ 8.39 คะแนน ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ 8.12 คะแนน การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 7.84 คะแนน ความซื่อสัตย์สุจริต 7.76 คะแนน ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ที่มี 7.67 คะแนน ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ 6.79 คะแนน
 
                     ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในสมัยของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อตอนบริหารประเทศครบ 2 ปี พบว่า นายกฯยิ่งลักษณ์ ได้คะแนนเพียง 4.49 คะแนน (ส.ค.56) ส่วนนายกฯ อภิสิทธิ์ ได้คะแนนเพียง 4.44 คะแนน (ธ.ค.53) เท่านั้น และเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละด้านที่ทำการประเมินพบว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศมากกว่าอดีตนายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 ท่าน ในทุกๆด้าน
 
                     เมื่อถามต่อด้วยข้อคำถามที่ว่า “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะโหวตสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 80.5 จะโหวตสนับสนุน มีเพียงร้อยละ 8.0 เท่านั้น ที่โหวตไม่สนับสนุน ที่เหลือร้อยละ 11.5 งดออกเสียง