เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการแถลงข่าวการจัดงานมอบรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก(ย.พ.ส.ล.) โดยดร.อำนาจ บัวศิริ รองผอ.พศ. กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในนามของพศ. ร่วมกับ ย.พ.ส.ล. ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 15 ก.พ. ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในการมอบรางวัล

                นพ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานย.พ.ส.ล. กล่าวว่า คณะกรรมการจัดงานพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีมติถวายรางวัลผู้นำพุทธโลก แด่พระภิกษุ และมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณ ทั้งเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจาก 27 ประเทศ ทั่วโลก รวม 178 รูป/คน ซึ่งในส่วนพระสงฆ์จากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้มี  38 รูป

                อาทิ พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศาราม พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี พระธรรมสุธี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร พระเทพปริยัติเมธี วัดนครสวรรค์ พระเทพญาณมหามุนี วิ. (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พระราชวิสุทธิคุณ วัดหลักเมือง จ.ปัตตานี พระราชวราจารย์ วัดนพวงศาราม จ.ปัตตานี พระราชปัญญามุนี วัดเวฬุวัน จ.ยะลา พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น
       
                ขณะที่ประเภทบุคคล อาทิ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายอนันต์ อัศวโภคิน นายบุญชัย เบญจรงคกุล นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นางสาวมาลีวัลย์ เจมีน่า ส่วนประเภทองค์กร ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมเพื่อพระพุทธศาสนา ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นต้น ที่สำคัญยังมีผู้นำชาวพุทธ องค์กร จากนานาชาติที่ได้รับรางวัลนี้ อาทิ  พระดร.ธรรมเสน พระสังฆราชบังคลาเทศ พระสุนธานันทะ มหาเถระสังฆนายกบังคลาเทศ ท่านซินหวินต้าซื่อ ผู้นำชาวพุทธแห่งไต้หวัน ท่านติช นัท ฮันห์ แห่งหมู่บ้านพลัม ประเทศฝรั่งเศส มูลนิธิฉือจี้ ประเทศไต้หวัน พระมหาบุญทวี วิไลจักร ประเทศลาว เป็นต้น