นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ที่ 1161/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 34 ราย ดังนี้ 1.นายจำนงค์ กล่อมแก้ว เป็นรองผู้อำนวยการ (ผอ.) สำนักงาน กศน.จังหวัด(จว.)อุทัยธานี 2.นายวรภูมิ บุญประเสริฐ รองผอ.สำนักงานกศน.จว.ราชบุรี 3.นายอธิจิต อาภรพงษ์ เป็นรองผอ.สำนักงานกศน.จว.กาฬสินธุ์ 4.นางจันทร์ศรี อาจสุโพธิ์ เป็นรองผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จว.ขอนแก่น 5.นางนิตยา เจริญสุข เป็นรักษาการในตำแหน่งผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

                6.ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น เป็นผอ.สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 7.นายวิเชียรโชติ โสอุบล เป็นผอ.สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 8.นายเกษม บาตรโพธิ์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร(กทม.) 9.น.ส.วิมลรัตน์ ภูริคุปต์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.เขตมีนบุรี กทม. 10.นายอำไพ ข่าขันมะลิ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.เขตพระโขนง กทม. 11.นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.เขตสัมพันธวงศ์ กทม.12.นายชรินทร์ แกล้วทนงค์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอ ปลายพระยา จว.กระบี่ 13.น.ส.พนาวรรณ บุญจีน เป็นผอ.สำนักงาน กศน. อำเภอห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี 14.นางกรรณกร ชูเทพ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอหนองเสือ จว.ปทุมธานี 15.นายกฤชกร สัตยบัณฑิต เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จว.กาฬสินธุ์

               16.นายสามารถ คล้ายเลี่ยน เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอยางตลาด จว.กาฬสินธุ์ 17.นายสันติ บินอับดุรมาน เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอสุไหงปาดี จว.นราธิวาส 18.นายไพศาล ฝอยทอง เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอศรีสาคร จว.นราธิวาส 19.นายอิสมาแอ มาดเด่น เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบาเจาะ จว.นราธิวาส 20.นายสุชาติ ถาวระ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส 21.นายรังสรรค์ เล็งฮะ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอรือเสาะ จว.นราธิวาส 22.นายมนพ ขวัญดี เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอระแงะ จว.นราธิวาส 23.นางภาวนาภรณ์ ถาวระ เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอแว้ง จว.นราธิวาส 24.นายทนงศักดิ์ เพชรพรหม เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอตากใบ จว.นราธิวาส 25.นางสิริกาญจน์ จันทสงค์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอยี่งอ จว.นราธิวาส

               26.นายณรงค์ เรือนติ๊บ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จว.นราธิวาส 27.นายวิเชียร จันทร์ฝาก เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอกันตัง จว.ตรัง 28.นายไพรัช หัตถิยา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอย่านตาขาว จว.ตรัง 29.น.ส.สุรีย์ อ่วมจันทร์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านลาด จว.เพชรบุรี 30.นายสังวรณ์ บัวศิริ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอหนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี 31.นายสุรพล อ่ำจำปา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภออินทร์บุรี จว.สิงห์บุรี 32.นายเลอพงศ์ ทับทิมแสน เป็นผอ.สำนักงาน กศน. อำเภอลำทะเมนชัย จว.นครราชสีมา 33.นายประสพสุข ชุ่มกลาง เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอวังสมบูรณ์ จว.สระแก้ว 34.นายสำเร็จ ศรีวิชัยมูล เป็นผอ.สำนักงาน กศน. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จว.เชียงราย

               คำสั่งสป.ศธ. ที่ 1163/2556 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 16 ราย ดังนี้ 1.พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.ชัยนาท 2.นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ เป็นรองผอ.จว.ชลบุรี 3.น.ส.อุไรรัตน์ ชนะบำรุง เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.ระยอง 4.นายสุรสิทธิ์ สุดสาย เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.พัทลุง 5.นายสุทัศน์ กันทะมา เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.แม่ฮ่องสอน 6.นางเรียงตะวัน สิทธิเชน เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.จันทบุรี 7.นางรัชนุช สละโวหาร เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.นครนายก 8.นางสุนันทา การะเวก เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.สมุทรสงคราม 9.นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.สิงห์บุรี

               10.นางนัยนา จำเนียร เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.ระนอง 11.นายปัญญา ศาสตรา เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.นครพนม 12.นายวิรัช ภัทรบูชา เป็น รองผอ.สำนักงาน กศน.จว.ตาก 13.นายพิทักษ์ ราชาทุม เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.บึงกาฬ 14.ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.เลย 15.นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.เลย 16.ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ เป็นรองผอ.สำนักงาน กศน.จว.หนองบัวลำภู

               คำสั่งสป.ศธ.ที่ 1164/2556 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 31 ราย ดังนี้ 1.น.ส.จิราภรณ์ อุทัยศรี เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี 2.นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย เป็นผอ.สำนักงาน กศน.เขตตลิ่งชัน กทม. 3.นายชาญ อยู่เถาะ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.เขตคลองสาน กทม. 4.นายคำตัน ถิ่นช่วง เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอสหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ 5.นายฤทธิเดช ไตรยวงศ์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอนามน จว.กาฬสินธุ์ 6.นายสมบูรณ์ พจนา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอนิคมน้ำอูน จว.สกลนคร 7.นายสมชาย สง่าภาคภูมิ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอโนนสัง จว.บัวลำภู 8.น.ส.เนาวเรศ น้อยพานิช เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอกำแพงแสน จว.นครปฐม 9.นางพิณัชกุล ศักดิ์วิโรจน์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอดอนตูม จว.นครปฐม 10.นางเตือนจิตร บงค์บุตร เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอลำปลายมาศ จว.บุรีรัมย์

               11.นางสุนันท์ สิทธิสาท เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จว.บุรีรัมย์ 12.นายกาเรียน ยืนยงชาติ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอชำนิ จว.บุรีรัมย์ 13.น.ส.ประภาภรณ์   ธิติมาพงศ์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอธัญบุรี จว.ปทุมธานี 14.น.ส.ณัฐยารัตน์ ชูมีวศิน เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี 15.นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.เขตวัฒนา กทม. 16.นายพงศ์สวัสดิ์ จ่างจิตต์ เป็นผอ. สำนักงาน กศน.อำเภอโนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ 17.นายมงคล สุระเสนา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบุ่งคล้า จว.บึงกาฬ 18.นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอโพธิ์ตาก จว.หนองคาย 19.นายพิช จิตต์มาลา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จว.แม่ฮ่องสอน

               20.นางสุรีย์ มีลักษณะ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จว.อ่างทอง 21.นางธมลวรรณ รู้กิจนา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเมือง จว.ลพบุรี 22.นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอป่าโมก จว.อ่างทอง 23.นางรุ่งนภา เทพมะกุล เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอชัยบาดาล จว.ลพบุรี 24.นายสุริยัน พลตื้อ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอลำสนธิ จว.ลพบุรี 25.นายมงคล พลาลี เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอปากคาด จว.บึงกาฬ 26.นายสมเกียรติ เหล่ามา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอโคกเจริญ จว.ลพบุรี 27.นายขจร ราชูโส เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านผือ จว.อุดรธานี 28.น.ส.กฤตวรรณ สรรพอาษา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอน้ำโสม จว.อุดรธานี 29.นางอภิญญา ลีบ่อน้อย เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอกู่แก้ว จว.อุดรธานี 30.นางจามรี   ภูเมฆ เป็น ผอ.สถานศึกษาสำนักงาน กศน.อำเภอท่าบ่อ จว.หนองคาย 31.นายประมวล ไชยศรี เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเฝ้าไร่ จว.หนองคาย

               คำสั่ง สป.ศธ. ที่ 1165/2556 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 55 ราย ดังนี้ 1.นายสมมาตร คงชื่นสิน เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอพุทธมณฑล จว.นครปฐม 2.นางณัชชา ทะภูมินทร์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภองาว จว.ลำปาง 3.น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอพุทธไชโย จว.อ่างทอง 4.นายสนิท อาษาธง เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอคลองหาด จว.สระแก้ว 5.นางสุวรรณี รัตนรอด เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบางเลน จว.นครปฐม 6.สุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบ่อทอง จว.ชลบุรี 7.นางสุนันทา โนรีสุวรรณ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร 8.นางนุจรีย์ ส่องสพ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จว.จันทบุรี 9.นางรัตนา รักษ์วรรณา เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบางระจัน จว.สิงห์บุรี 10.นายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอปลวกแดง จว.ระยอง

               11.นางนิรมล บุญชู เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอไชยปราการ จว.เชียงใหม่ 12.นางบุญธิดา จิตต์ภักดี เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอนครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 13.น.ส.มนทิกา ปูอินต๊ะ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแม่อาย จว.เชียงใหม่ 14.น.ส.ศรานันท์ มีหวัง เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแม่สรวย จว.เชียงราย 15.นางลัดดาวัลย์ พลอยศิริ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแหลมงอบ จว.ตราด 16.นายณัฐกิตติ์ ทุมภา เป็นผอ.สำนักงาน กศน. อำเภอคลองใหญ่ จว.ตราด 17.นางเบญจมาภรณ์ สุทิพยพันธุ์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบางขัน จว.นครศรีธรรมราช 18.นางณัฐกัญญาธ์ กานต์การันยกุล เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแก่งกระจาน จว.เพชรบุรี 19.นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอสรรพยา จว.ชัยนาท 20.นายจำเนียร นาคงาม เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอท่าชนะ จว,สุราษฎร์ธานี

               21.นางรุจิมา ปรัชญาโณทัย เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเกาะสีชัง จว.ชลบุรี 22.นางพิธีพร ภักดีพิทักษ์กุล เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอพนม จว.สุราษฎร์ธานี 23.นางนาถหทัย สิงห์เลิศ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเถิน จว.ลำปาง 24.นางเบญจพร สมุทรเศษฐ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอวิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี 25.นางรัชนีกร บุโพธิ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแม่ทา จว.ลำพูน 26.น.ส.ประภาภรณ์ คำโอภาส เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 27.นางชยาภรณ์ อรุณรัตน์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอขาม จว.ชัยนาท 28.นางหทัยกาญจน์ สร้อยงาม เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี 29.นางอำพรรณ ทองเลิศ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอกุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ 30.นางสุนันท์ นาหลวง เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเวียงแหง จว.เชียงใหม่

               31.น.ส.อรนีรา ปุ้มแพง เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง จว.ลำพูน 32.นางแสงเพ็ง โล่คำ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแม่พริก จว.ลำปาง 33.นายอนุรักษ์ แหวนเงิน เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 34.น.ส.นิตยา จิตภักดี เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอมะนัง จว.สตูล 35.นางชนานัญ สุดโต เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอวังเจ้า จว. ตาก 36.นายนุกูลกิจ เดชดำนิล เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอลำทับ จว.กระบี่ 37.นางประพิศ นพประชา เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอกะปง จว.พังงา 38.ว่าที่ร.ต.วุฒิชัย สังข์พงษ์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเขาพนม จว.กระบี่ 39.นางอัชญา แจ่มถาวร เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี 40.นางจินดาภา บัวทอง เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอบางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์

                41.นายทีระ นามสุโพธิ์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแม่ลาว จว.เชียงราย 42.นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอกระบุรี จว.ระนอง 43.นายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอสังขละบุรี จว.กาญจนบุรี 44.นางสมหมาย ดีทิพย์ เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอป่าแดด จว.เชียงราย 45.นางโอภาส ธรรมวัตร เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอขุนตาล จว.เชียงราย  46.นายสมพงษ์ ฉิมหนู เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอเกาะยาว จว.พังงา 47.นายธรรมรัตน์ ชุมแดง เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอละอุ่น จว.ระนอง 48.น.ส.สุนทรี เติมขุนทด เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ 49.นางสมร บำขุนทด เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอสุขสำราญ จว.ระนอง

               50.น.ส.สุนันธนา ภักดี เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอสามเงา จว.ตาก 51.ว่าที่ร.ต.กีรติ กุลบุตร เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแม่ลาน้อย จว.แม่ฮ่องสอน 52.นางขวัญตา พงศ์เจษฎาพร เป็นผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอแม่ระมาด จว.ตาก 53.นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอพบพระ จว.ตาก 54.น.ส.วิชชุดา ศรีกรินทร์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภออุ้งฝาง จว.ตาก 55.นางนิตยา วุนาพันธ์ เป็น ผอ.สำนักงาน กศน.อำเภอสุคิริน จว.นราธิวาส

               ทั้งนี้  คำสั่งสป.ศธ. ที่ 1161/2556, คำสั่งสป.ศธ. ที่ 1163/2556, คำสั่งสป.ศธ.ที่ 1164/2556 และคำสั่ง สป.ศธ.ที่ 1164/2556  ซึ่งลงเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป