คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตอบโจทย์การขยายตัวของธุรกิจไมซ์ หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ปีแรกนักเรียนให้ความสนใจแห่เรียนเกินเป้า คาดอนาคตเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ รองรับประชาคมอาเซียน

                          ผศ.ร.ท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผู้ริเริ่มหลักสูตรดังกล่าว  เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมไมซ์ (M-I-C-E) ประกอบด้วยธุรกิจการจัดการประชุม (Meeting) ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travel) ธุรกิจการประชุมนานาชาติ (Convention) และธุรกิจงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ (Exhibition) ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่ในอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลขึ้น ในปีการศึกษา 2556 เป็นปีแรก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากเดิมที่คาดว่าจะรับนักศึกษาจำนวน 30 คน แต่เนื่องจากมียอดผู้สมัครเกินเป้าที่วางไว้ จึงเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งหมด 61 คน

                          “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นับว่าเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นความรู้และทักษะในการทำงาน มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ไม่เพียงแค่นำเสนอเนื้อหาในเชิงทฤษฎีเท่านั้น ผู้จบการศึกษาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการจัดการธุรกิจ โดยสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (PEO) ผู้จัดงานอีเวนท์ (Organizer) ผู้ประกอบการธุรกิจงานประชุมและนิทรรศการ ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การประชุม (Venue and Convention Center) ผู้ออกแบบและจัดประชุมนานาชาติ มัคคุเทศก์ หรืออาชีพอิสระ” ผศ.ร.ท.หญิง ดร.เกิดศิริ กล่าว

                          ผศ.ร.ท.หญิง ดร.เกิดศิริ กล่าวต่อว่า คณวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญคือ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

                          เรื่องการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีนั้น ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในด้านภาษาสากล จึงจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติในอนาคต เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ ในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วย

                          "หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัด การประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับการจัดการธุรกิจด้านการประชุมและนิทรรศการ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งในปัจจุบันยังคงขาดแคลนบุคลากรอีกเป็นจำนวนมาก"

                          ไม่เพียงเท่านั้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตฯ ม.อ. เตรียมจะลงนามความร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เทอมแรกไปฝึกงานด้านธุรกิจไมซ์ที่ประเทศเกาหลีใต้ในอนาคตอีกด้วย

 

 

---------------------

(เปิดวิสัยทัศน์ : ม.อ.เปิดหลักสูตรใหม่ สนอง 'ธุรกิจไมซ์' ปีแรกเด็กเกินเป้า : โดย ... น.ส.พรรณภัทร ประทุมศรี  นักประชาสัมพันธ์ ม.อ. <[email protected]>)