สิ้นสุดแล้วสำหรับการสอบเพื่อนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นส์ ประจำปีการศึกษา 2556 แบบที่เรียกว่าหืดขึ้นคอทั้งตัวเด็กและหน่วยงานที่จัดสอบ อย่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ปีนี้มีความผิดพลาดออกมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่กรณีข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (โอเน็ต) ของเด็กนักเรียนชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีปัญหาเพลทแตก ทำให้ข้อสอบสลับชุด โจทย์ซ้ำ มั่วไปหมด จนเด็กต้องออกมาโวยวาย เพราะห่วงจะมีปัญหาต่อการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ขณะที่การแก้ปัญหาของ สทศ.กลับสร้างความวุ่นวายเพิ่มเข้าไปอีก แต่สุดท้ายก็ทำแบบขายผ้าเอาหน้ารอด ตรวจเฉพาะข้อสอบที่ถูก

               ส่วนการสอบแกต/แพตไม่ราบรื่น หลายวิชาก็ถูกเด็กวิจารณ์ว่าข้อสอบยาก ทั้งวิชาแพต 1 ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ แถมแพต 2 ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ ที่เกือบซ้ำรอยเดิมตัวเลือกถูกหลายข้อ โชคยังดีที่ สทศ.หาช่องโยนบาปให้ข้อสอบ บอกว่าโจทย์กำกวม จากนี้ถึงนาทีสำคัญที่เด็กทุกคนจะนำคะแนนทั้งหมดไปใช้เลือกทางเดินเข้ามหาวิทยาลัย แต่ก็ต้องจับตาดูว่าผลจากปัญหาในการออกข้อสอบของ สทศ.ที่ทั้งกำกวมและไม่มีความชัดเจนจะส่งผลกระทบต่อแอดมิชชั่นส์ และมีการร้องเรียนจนถึงขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างที่ผ่านมาหรือไม่

               อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่นส์) ประจำปี 2556 โดยมี ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสอท. กล่าวว่า นักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ จำนวน 720 คณะ/สาขาวิชา 3,812 รหัสวิชา รหัสรับนักศึกษาได้ 119,520 คน มีสถาบันอุดมศึกษา 91 แห่ง แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 24 แห่ง รับ 59,658 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) 26 แห่ง รับ 20,066 คน สถาบันสมทบ 4 แห่ง รับ 1,726 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 37 แห่ง รับ 38,070 คน

                ทั้งนี้ สอท.จำหน่ายระเบียบการรับสมัครระหว่างวันที่ 4-21 เมษายน ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค รับสมัครวันที่ 11-21 เมษายน ทาง www.cuas.or.th ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 11-23 เมษายน ชำระเงินได้ทางธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ซีไอเอ็มบีไทย, ธนาคารธนชาต และที่ทำการไปรษณีย์ไทย ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร วันที่ 12-26 เมษายน ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 9 พฤษภาคม ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 14-16 พฤษภาคม และมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สอท. โทร.0-2354-5150-2 โทรสาร 0-2354-5155-6

                ส่วนรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครแอดมิชชั่นส์ประจำปี 2556 มีจำนวน 91 แห่ง ได้แก่ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 2,502 คน 2.ม.เกษตรศาสตร์ รับ 9,415 คน 3.ม.ขอนแก่น รับ 1,986 คน 4.ม.เชียงใหม่ รับ 2,619 คน 5.ม.ทักษิณ 844 คน 6.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 826 คน 7.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,210 คน 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 787 คน 9.ม.ธรรมศาสตร์ 3,606 คน 10.ม.นครพนม 540 คน 11.ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 155 คน 12.ม.นเรศวร 3,719 คน 13.ม.บูรพา 4,358 คน 14.ม.พะเยา 2,670 คน 15.ม.มหาสารคาม 2,117 คน 6.ม.มหิดล 1,234 คน 17.ม.แม่โจ้ 5,820 คน 18.ม.แม่ฟ้าหลวง 1,345 คน 19.ม.วลัยลักษณ์ 1,470 คน 20.ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 1,996 คน 21.ม.ศิลปากร 2,893 คน  22.ม.สงขลานครินทร์ 3,498 คน 23.ม.อุบลราชธานี 1,118 คน 24.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,930 คน 25.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 200 คน 26.มทร.กรุงเทพ 880 คน 27.มทร.ตะวันออก 930 คน 28.มทร.ธัญบุรี 1,249 คน 29.มทร.พระนคร 237 คน 30.มทร.รัตนโกสินทร์ 245 คน 31.มทร.ล้านนา 965 คน 32.มทร.ศรีวิชัย 110 คน

                33. มทร.สุวรรณภูมิ 960 คน 34.มทร.อีสาน 731 คน 35. มรภ.กาญจนบุรี 180 คน 36.มรภ.จันทรเกษม 915 คน 37.มรภ.ชัยภูมิ 80 คน 38.มรภ.ธนบุรี 1,830 คน 39.มรภ.นครสวรรค์ 800 คน 40. มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา 2,711 คน 41.มรภ.พระนคร 265 คน 42. มรภ.พระนครศรีอยุธยา 420 คน 43.มรภ.พิบูลสงคราม 685 คน 44.มรภ.ภูเก็ต 800 คน 45.มรภ.มหาสารคาม 620 คน 46.มรภ.ราชนครินทร์ 227 คน 47.มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,195 คน 48.มรภ.สวนดุสิต 865 คน 49.มรภ.สวนสุนันทา 1,586 คน 50.มรภ.สุรินทร์ 380 คน 51.ม.กรุงเทพมหานคร 40 คน 52.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 28 คน 53.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 50 คน 54.สถาบันการพลศึกษา 1,608 คน 55.ม.กรุงเทพ 1,580 คน 56.ม.กรุงเทพธนบุรี 800 คน 57.ม.เกษมบัณฑิต 2,870 คน 58.ม.เกริก 2,325 คน

                59.ม.คริสเตียน 850 คน 60.ม.ชินวัตร 200 คน 61.ม.เจ้าพระยา 400 คน 62.ม.เทคโนโลยีมหานคร 240 คน 63.ม.ธนบุรี 490 คน 64.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 800 คน 65.ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 1,720 คน 66.ม.เนชั่น 240 คน 67.ม.พายัพ 1,435 คน 68.ม.ฟาร์อีสเทอร์น 530 คน 69.ม.ภาคกลาง 800 คน 70.ม.รังสิต 3,840 คน 71.ม.รัตนบัณฑิต 1,020 คน 72.ม.ราชธานี 610 คน 73.ม.วงษ์ชวลิตกุล 685 คน 74.ม.เวสเทิร์น 790 คน 75.ม.ศรีปทุม 1,110 คน 76.ม.สยาม 1,480 คน 77.ม.หอการค้าไทย 3,765 คน 78.ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2,320 คน 79.ม.อีสเทิร์นเอเชีย 880 คน 80.ม.เอเชียน 220 คน 81.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 350 คน 82.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 400 คน 83. วิทยาลัยเชียงราย 320 คน 84.วิทยาลัยดุสิตธานี 240 คน 85.วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 360 คน 86.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 240 คน 87.วิทยาลัยนครราชสีมา 610 คน 88.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 810 คน 89.วิทยาลัยสันตพล 1,190 คน 90.ม.หาดใหญ่ 1,150 คน 91.ม.ตาปี 400 คน

 

.............................................

(จับตามอง'แอดมิชชั่นส์ปี 2556'การสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยไทย : โดย...ชุลีพร อร่ามเนตร)