นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และที่ปรึกษากมธ.ศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือแจ้งความคืบหน้ากรณีผลคัดค้านการทำลายพุทธสถานและโบราณสถาน Mes Aynak โดยอ้างถึงรายงานจากเอกอัครราชทูตไทย ณ อิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมอัฟกานิสถานว่า  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เอกอัครราชทูตไทย ได้เข้าพบหารือกับนาย Mohammad Umer Daudzei เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจำปากีสถาน เพื่อแจ้งความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของโครงการเหมืองแร่ทองแดงของบริษัท China Metallurgical Group Corporation (MCC) ที่มีต่อพุทธสถานและโบราณสถาน Mes Aynak ในจังหวัด Logar ซึ่งเอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานฯ ได้แจ้งท่าทีของรัฐบาลอัฟกานิสถานเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนี้

               ๑.รัฐบาลอัฟกานิสถานได้ให้สัมปทานการทำเหมืองแร่ทองแดงแก่บริษัท MCC ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยมิได้ทราบมาก่อนว่า ในบริเวณที่ให้สัมปทานนั้นมีพุทธสถานอยู่ใต้ดิน จนกระทั่งเมื่อเริ่มสำรวจจึงพบว่า มีโบราณสถานอยู่ใต้ดิน รัฐบาลอัฟกานิสถานมีนโยบายที่จะอนุรักษ์โบราณสถานทั้งหมด โดยชะลอโครงการขุดเจาะไปนานกว่าหนึ่งปี และจะมิให้มีการขุดแร่ในบริเวณหลัก ( main location) ส่วนโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในพื้นที่รอง ( minor location) รัฐบาลอัฟกานิสถานได้กำหนดให้ขนย้ายโบราณวัตถุไปเก็บรวมกันที่โบราณสถานในพื้นที่หลักและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของอัฟกานิสถาน

               ๒.รัฐบาลอัฟกานิสถานตระหนักดีถึงความสำคัญของโบราณสถาน Mes Aynak เนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศาสนาของคนที่อาศัยอยู่ในอัฟกานิสถาน และรัฐบาลอัฟกานิสถานจะทำทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี

               ๓.เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานฯ เสนอว่า รัฐบาลอัฟกานิสถานยินดีที่จะให้การต้อนรับคณะจากประเทศไทยที่จะเดินทางไปพุทธสถาน Mes Aynak เพื่อให้ประจักษ์ว่า รัฐบาลอัฟกานิสถานมีนโยบายที่จะรักษาโบราณสถานแห่งนี้ และพร้อมจะพาไปดูแหล่งโบราณสถานอื่นๆ ในประเทศ เช่น Bamiyan โดยรัฐบาลอัฟกานิสถานจะให้ความคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่

               ๔. ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานฯ ได้ยืนยันว่า  อัฟกานิสถานเป็นชาวเอเชีย พุทธสถานเป็นสมบัติของอัฟกานิสถานมิได้เป็นของจีน ครั้งหนึ่งชาวอัฟกันเคยเป็นชาวพุทธ ชาวอัฟกันมิใช่อาหรับ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงในด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นหน้าที่ของประชาชนอัฟกานิสถานที่จะต้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของตน

               ๕.เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้สอบถามกรณีที่ไม่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับท่าทีและนโยบายของรัฐบาลอัฟกานิสถานต่อกรณี Mes Aynak และเสนอแนะว่า รัฐบาลอัฟกานิสถาน อาจประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนรับทราบอย่างกว้างขวาง

               นายแพทย์พรชัย กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าในการลงชื่อคัดค้านทางเว็บไซต์ change.org มียอดผู้คัดค้านแล้วกว่า1แสนคนจากทั่วโลก และขอเชิญชวนชาวพุทธรวมถึงผู้ที่ต้องการให้มีการอนุรักษ์พุทธสถาน Mes Aynak ร่วมลงชื่อได้ในเว็บไซต์ดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓๐ พ.ย.นี้