14 ปีก่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ก่อตั้งโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาการพัฒนาครอบครัวและเด็ก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และก่อนอนุบาล (เนิร์สเซอรี่) ปัจจุบันมีนักเรียน 162 คน ครู 7 คน จัดการเรียนสอนเน้นเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและสติปัญญาให้แก่เด็กๆ เพื่อเรียนต่อระดับที่สูงขึ้น

 อ.สุวรรณี อาจหาญณรงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี อธิบายว่าเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านตั้งแต่เด็ก ได้ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัย จัดหาหนังสือที่ทันสมัย เหมาะสำหรับเด็กไว้ให้บริการ โดยในหนึ่งสัปดาห์จะให้ครูพานักเรียนทุกระดับชั้นเข้าห้องสมุด 1 ครั้ง เพื่อฝึกให้เด็กเข้าห้องสมุด รักการอ่าน และจัดทำโครงการประกวดมุมหนังสือที่บ้าน และครอบครัวรักการอ่าน ร่วมกับ รศ.ดร.อรุณี  อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  โดยจะเปิดให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3  เดือน และประกาศผล ครอบครัวใดที่มุมหนังสือ และอ่านหนังสือให้ลูกฟังประจำทุกวัน จะได้เช็คของขวัญซื้อหนังสือ และประกาศนียบัตร เป็นการส่งเสริมการอ่านทั้งที่บ้านและโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน เชื่อว่าจะได้ผลสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งนักอ่านได้

 "ปกติการเรียนการสอนที่นี่ จะให้ครูประจำชั้นอ่านหนังสือให้เด็กฟังเป็นประจำทุกวัน และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อ เช่น วาดภาพ เล่าเรื่องให้เพื่อนๆ ฟัง ควบคู่ไปการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กล้าแสดงออกสอดแทรกไปในชั่วโมงกิจกรรมเข้าจังหวะ จากนี้ไปจะเพิ่มโครงการครอบครัวรักการอ่าน และการส่งเสริมให้ทำงานเข้าไปด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อ ป.1" อ.สุวรรณี กล่าว

 ทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำกิจกรรม และนั่งสมาธิแล้ว ครูเวรจะต้องอบรมก่อนเข้าห้องเรียน เล่าเรื่องข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ มีการยกตัวอย่างการทำความดี ความชั่ว เพื่อสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมไปในตัวให้ทุกๆ วัน ถึงจะเข้าห้องเรียน ทำกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย และสติปัญญา โดยในส่วนของภาษาอังกฤษได้ทำความร่วมมือกับ Fun Language สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง

 "ครูนก" รัชนก ลายงิ้ว ครูประจำชั้นอนุบาล 3  บอกว่า เด็กที่เรียนจบอนุบาลไปจะมีความพร้อมในการเรียนต่อสูง มีบ้างที่ต้องปรับตัวแต่ใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน ก็ปรับตัวได้ ส่วนใหญ่จะร่าเริง เรียนรู้ได้เร็ว และกล้าแสดงออก อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นห่วงบุตรหลาน เวลามาโรงเรียนดังนั้น ผศ.ดร.เจริญ เจริญชัย ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล จึงได้นำเว็บแคมมาประยุกต์ใช้ โดยติดกล้อง 1 ตัวไว้ตามมุมห้องเรียน ให้ผู้ปกครองติดตามการเรียน การทำกิจกรรมของบุตรหลานได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ตลอดช่วงที่มีการเรียนการสอน และถ้าผู้ปกครองมีปัญหาข้อสงสัย สามารถเข้ามาโพสต์ในเว็บบอร์ดของโรงเรียนได้อีกด้วย

 สำหรับผู้ปกครองที่มองหาสถานที่เรียนให้แก่น้องๆ สามารถแวะเข้ามาชมได้ที่ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร.0-2549-3176 หรือเว็บไซต์  www.satitanuban.com

       0 หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ 0