28 พ.ย.54 นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)พร้อมด้วยนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนางผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) ณ บ้านเลขที่ 38/160 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านประภัสสรวิลล่า ซอย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม

                   นางผ่องศรี กล่าวว่า รู้สึกอบอุ่นใจมาก นอนตายตาหลับวันนี้เห็นคนมาเยี่ยมเต็มบ้าน นับเป็นบุญวาสนาของตน และจะขอต่อสู้ต่อไป ขอให้ประชาชนทุกคน แฟนแพลงที่ถูกน้ำท่วม ต่อสู้ต่อไป สำหรับความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมในบ้านของตน มีเปียโนเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่เสียหาย นอกนั้นสามารถขนย้ายได้ทัน โดยเครื่องดนตรีและสิ่งของโบราณที่สะสมมาจะนำไปทำเป็นหอศิลป์ศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สังคมต่อไป

                   “แม่อยากฝากถึงศิลปินทุกๆคนว่าอย่าท้อ ถ้าท้อก็อย่าถอย ความฝันของเราก็ไม่ไกลเกินฝัน แม่ต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่อายุ 14 ปี มาถึงวันนี้ความฝันก็สมหวัง ขอขอบคุณสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ ทีวี เขียนข่าวถึงแม่ว่าแม่อยู่อย่างไร ไปสู่ประชาชน ถ้าไม่มีสื่อวันนี้ก็ไม่มีแม่รวมถึงประชาชนทุกคนที่ให้กำลังใจแม่มาตลอด 76 ปี วันนี้แม่มีบ้านมีที่ดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะประชาชน ครูบาอาจารย์ พ่อแม่ที่สั่งสอนให้เป็นคนอดทนประหยัด กตัญญูรู้คุณ แม่ปฏิบัติตนตามนั้นตลอด และได้เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท่านทรงสอนให้เรารู้จักประหยัด มัธยัสถ์ ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ชีวิตเราก็จะมีความสุข”แม่ผ่องศรี กล่าวด้วยน้ำตา และได้โชว์ร้องเพลงด่วนพิศวาสให้สื่อมวลชนรับฟังด้วย

                   นางสุกุมล กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านแม่ผ่องศรี ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม อีกทั้งครอบครัวแม่ผ่องศรี สนิทสนมกับครอบครัวของตน จึงได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ โดยสวธ.นำเงินกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จำนวน 50,000 บาทมาช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังจะช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติ 30 คน และศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม 9 คน รวม 39 คน ส่วนการเยี่ยวยาในระยะยาวนั้น วธ.พร้อมจะสนับสนุนผลงานและกิจกรรมของศิลปินแห่งชาติทุกท่านให้แพร่หลายในสังคม

                   ด้านนางปริศนา กล่าวว่า สำหรับศิลปินแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 30 คน ได้แก่ 1.นางผ่องศรี วรนุช จ.นครปฐม 2. นายชัยชนะ บุญนะโชติ กทม. 3. ร้อยตำรวจตรี กาหลง พึ่งทองคำ จ.นนทบุรี 4. นายหวังดี นิมา (หวังเต๊ะ) จ.ปทุมธานี 5. นายไวพจน์ (สกุลนี) เพชรสุพรรณ กทม. 6. นางมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เขตบางพลัด กทม. 7. นางจินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (จินตนา สุขสถิตย์) กทม. 8.นายสำราญ เกิดผล จ.พระนครศรีอยุธยา 9. นายพินิจ ฉายสุวรรณ จ.พระนครศรีอยุธยา 10. นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) จ.สุพรรณบุรี                   

                   11. พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง จ.นนทบุรี 12. นายกรีพงศ์ เทียมเศวต จ.ปทุมธานี 13. นายจตุพร รัตนวราหะ กทม. 14. นายประยงค์ ชื่นเย็น กทม. 15. นางมัณฑนา เกียรติวงศ์ (โมรากุล) กทม. 16. นายสุประวัติ ปัทมสูต กทม. 17. พลเรือตรีมงคล แสงสว่าง จ.นครปฐม 18. นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ กทม. 19. นางส่องชาติ ซื่นศิริ จ.นนทบุรี 20. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กทม.
 21. พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร จ.ปทุมธานี 22. นายอัศศิริ ธรรมโชติ กทม. 23. นายประเวศ ลิมปรังษี กทม. 24. นายกมล ทัศนาญชลี จ.ปทุมธานี 25. นายชลูด นิ่มเสมอ จ.นครปฐม 26. นายพิชัย นิรันต์ จ.นครปฐม 27. นายประเทือง เอมเจริญ กทม. 28. นายเดชา วราชุน จ.ปทุมธานี 29. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร กทม. 30. นายธงชัย รักปทุม จ.ปทุมธานี

                   นอกจากนี้ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมรับผลกระทบน้ำท่วม 8 คน ได้แก่ 1. นายกอง ยังตาล จ.ชัยนาท 2. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ กทม. 3. นายดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ กทม. 4. นางดรุณีนาถ นาคคง กทม. 5. นายสมชัย กตัญญุตานันทน์ กทม. 6. นายคำนวณ ภาดาสิรคุณ กทม. 7. นายประสิทธิ์ โรหิตเสถียร กทม. 8. นายสง่า จันทร์ตรี จ.ปทุมธานี และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม 1 ท่าน ศาตราจารย์พิเศษ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง จ.นนทบุรี

                   ทั้งนี้ สวธ.สนับสนุนความช่วยเหลือศิลปินฯ ทั้งสิ้น 39 ท่าน โดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริงคือ ศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม รายละไม่เกิน 50,000 บาท ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม รายละไม่เกิน 30,000 บาท รวมวงเงิน 1,800,000 บาท