จากกรณีคนร้ายกราดยิงกลางเมืองโคราช

  รายชื่อผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ร.พ.ต่างๆ เบื้องต้น มีดังนี้
  1.โรงพยาบาลมหาราช

     เสียชีวิต 4  ราย
    พ.อ.อนันต์ฐโรจ กระแส เสียชีวิต
   นางอนงค์ มิตรจันทร์ เสียชีวิต
   นายจักรพันธ์ ชิพิมาย เสียชีวิต
   นายศรัณยพงศ์ พงธ์ชะอุ่มดี เสียชีวิต

    บาดเจ็บ 15 ราย 
  นายพิทยา แก้วพรม บาดเจ็บ
  ส.ต.ท.กรกต อำพันเงิน บาดเจ็บ 
  นายณโชติ โชติกลาง บาดเจ็บ
 นายทวีศักดิ์ สุขารมย์ บาดเจ็บ
 ด.ช.ธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน บาดเจ็บ
 นายวัฒนา เพ็งนอก บาดเจ็บ
 ร.ต.ท.ณัฐพงศ์ รัตนมงคล บาดเจ็บ
 น.ส.อาทิตยา ศรสิทธิ์ บาดเจ็บ
 นายสุรเดช เนื่องอุทัย บาดเจ็บ
 ร.ต.ต.จำรัส ไชยฤกษ์ บาดเจ็บ
 นายพีรพัฒน์ พลาสาร บาดเจ็บ
 นายอัฐเศรษฐ์ ศิรวรัญกูล บาดเจ็บ
 นางเพ็ญศิริ แซ่จิง บาดเจ็บ
 นายอุทัย ขันอาสา บาดเจ็บ
 นายนิพจน์ บุปผาเฮ้า บาดเจ็บ
2.โรงพยาบาล ป.แพทย์

  บาดเจ็บ 1 ราย
วกัญญา แสงประสิทธิ์ 
3.โรงพยาบาลเซนเมรี่

  บาดเจ็บ 2 ราย
นายบุรวัฒน์ กุนชรินทร์
นายสิทธิศักดิ์ วาดโคกสูง 
4.โรงพยาบาลกรุงเทพ

  เสียชีวิต 1 ราย
นายอำนาจ บุญเกื้อ

   บาดเจ็บ 4 ราย
นายฐิธัตติกาล นอมไทย บาดเจ็บ
นายชณนวี จันทร์สิงสุข บาดเจ็บ
นายศุภชัย แดงอยู่ บาดเจ็บ
น.ส.สิริวรรณ นิลนาม บาดเจ็บ