เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562  - เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร 3 นาย กลับเข้ารับราชการพร้อมพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา หลังให้ปลดไล่ออก ถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

 

โปรดเกล้าให้3นายทหารกลับเข้ารับราชการ พร้อมคืนยศ-เครื่องราชฯ

โปรดเกล้าให้3นายทหารกลับเข้ารับราชการ พร้อมคืนยศ-เครื่องราชฯ