เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 62 - นายพัฒนา สัพโส รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงผลการประชุมกมธ. ซึ่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตโครงการถนนยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ทั่วประเทศ ว่า กมธ.ฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลโดยเฉพาะการยางแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนว่ามีข้าราชการบางรายระดับผู้บริหารหน่วยงาน เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนที่ขายยางพารา ผูกขาดการขายยางพาราเพียง 3 บริษัท

 

         โดยจากการสอบสวน พบว่า ข้อมูลความผิดปกติที่ส่อว่าอาจมีการฮั้วกันเกิดขึ้น ดังนั้น กรรมาธิการฯ จะขอหนังสือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนจะเสนอกลับสู่ที่ประชุมกรรมาธิการฯชุดใหญ่ เพื่อพิจารณา และดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน

 

          นอกจากนี้ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของผู้รับเหมาที่ไม่สามารถเข้าประกวดราคาแข่งขันการก่อสร้างถนนยางพาราอย่างเป็นธรรมได้นั้น พบว่า การประกวดราคาก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ในบางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าข่ายไม่โปร่งใส เนื่องจากตรวจสอบพบรายชื่อของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เข้าประกวดราคา และยังเป็นกรรมการในบริษัทผลิตน้ำยางพาราด้วย ขณะที่งบประมาณการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ในบางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการกระจุกตัวของงบประมาณ 400-500 ล้านบาท