royal coronation
7 ธันวาคม 2562
ข่าวด่วน

จี้ สธ.แก้ระเบียบหมอพื้นบ้านรับรองสูตรน้ำมันกัญชา หมอเดชา

21 กรกฎาคม 2562 - 10:46 น.
12 องค์กร,น้ำมันกัญชา,หมอเดชา,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 1,264 ครั้ง

12องค์กรภาคประชาชน ออกแถลงการณ์จี้รัฐมนตรีสธ.คนใหม่ แก้ไขระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน ให้น้ำมันกัญชาตำหรับ "หมอเดชา" ได้รับการรับรอง

 

           เมื่อวันที่ 21 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ได้ออกแแถลงการณ์ระบุว่า สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ไม่รับรองสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชา ศิริภัทร โดยอ้างว่าหมอเดชายังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเพิ่งออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี่เอง

          ในระเบียบดังกล่าว ไม่เพียงมีผลกระทบต่อหมอเดชาเท่านั้น แต่ทำให้หมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คนที่เคยผ่านการรับรองตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ 2555 ต้องเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติความเป็นหมอพื้นบ้านทันทีแล้ว ยังก่อให้เกิดความสับสนกับประชาชน ที่เคยรับทราบว่าหมอเดชา ศิริภัทร ซึ่งได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แต่วันนี้กลับมีข่าวว่า เฉพาะสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชาเองไม่มีปัญหา แต่เหตุที่ยังรับรองไม่ได้เพราะหมอเดชาไม่ใช่หมอพื้นบ้าน นอกจากประชาชนทั่วไปจะสับสนแล้ว ยังสร้างภาระความยุ่งยากให้กับหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดที่ต้องทำกระบวนการรับรองหมอพื้นบ้านเดิมกันใหม่ทั้งหมด

          เมื่อวันที่ 21 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร ได้ออกแแถลงการณ์ระบุว่า สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ไม่รับรองสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชา ศิริภัทร โดยอ้างว่าหมอเดชายังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเพิ่งออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี่เอง

          ในระเบียบดังกล่าว ไม่เพียงมีผลกระทบต่อหมอเดชาเท่านั้น แต่ทำให้หมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คนที่เคยผ่านการรับรองตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ 2555 ต้องเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติความเป็นหมอพื้นบ้านทันทีแล้ว ยังก่อให้เกิดความสับสนกับประชาชน ที่เคยรับทราบว่าหมอเดชา ศิริภัทร ซึ่งได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แต่วันนี้กลับมีข่าวว่า เฉพาะสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชาเองไม่มีปัญหา แต่เหตุที่ยังรับรองไม่ได้เพราะหมอเดชาไม่ใช่หมอพื้นบ้าน นอกจากประชาชนทั่วไปจะสับสนแล้ว ยังสร้างภาระความยุ่งยากให้กับหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดที่ต้องทำกระบวนการรับรองหมอพื้นบ้านเดิมกันใหม่ทั้งหมด

 

                         

           เฟซบุ๊ก เดินเพื่อผู้ป่วย : Cannabis Walk Thailand

         แถลงการณ์ 12 องค์กร สนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชนกรณีไม่รับรองตำรับน้ำมันเดชาโดยอ้างเหตุขาดคุณสมบัติเป็นหมอพื้นบ้าน

20 กรกฎาคม 2562

สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ไม่รับรองสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชา ศิริภัทร โดยอ้างว่าหมอเดชายังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ่งเพิ่งออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี่เอง

ในระเบียบดังกล่าว ไม่เพียงมีผลกระทบต่อหมอเดชาเท่านั้น แต่ทำให้หมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คนที่เคยผ่านการรับรองตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ 2554 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ 2555 ต้องเสียสิทธิและขาดคุณสมบัติความเป็นหมอพื้นบ้านทันทีแล้ว ยังก่อให้เกิดความสับสนกับประชาชน ที่เคยรับทราบว่าหมอเดชา ศิริภัทร ซึ่งได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 แต่วันนี้กลับมีข่าวว่า เฉพาะสูตรน้ำมันกัญชาของหมอเดชาเองไม่มีปัญหา แต่เหตุที่ยังรับรองไม่ได้เพราะหมอเดชาไม่ใช่หมอพื้นบ้าน นอกจากประชาชนทั่วไปจะสับสนแล้ว ยังสร้างภาระความยุ่งยากให้กับหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัดที่ต้องทำกระบวนการรับรองหมอพื้นบ้านเดิมกันใหม่ทั้งหมด

ดังนั้น จึงขอให้รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน 10 มิถุนายน พ.ศ 2562 เพื่อรับรองหมอพื้นบ้านประมาณ 3,000 คน ตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 มาตรา31(7)โดยอัตโนมัติตามอายุของหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านที่เหลืออยู่

เครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร
- มูลนิธิข้าวขวัญ
- มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
- มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
- มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)
- มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
- มูลนิธิสุขภาพไทย
- มหาวิทยาลัยรังสิต
- เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
- เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
- ขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน (ขสช.)
- เครือข่ายผู้ป่วย (Healthy Forum)
- คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

แถลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ