royal coronation
27 มกราคม 2563
ข่าวด่วน

MOU ดูแลผู้ป่วยผ่านร้านยา

19 มิถุนายน 2562 - 15:12 น.
ภูมิภาค,เชียงใหม่
Shares :
เปิดอ่าน 1,007 ครั้ง

เชียงใหม่ - คมข่าวทั่วไทย

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร้านยาที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานอาหารและยาและสภาเภสัชกรรม จัดโครงการความร่วมมือ “พัฒนาระบบบริการด้านยา เพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสู่ชุมชนผ่านร้านยา" โดยมี แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมลงนามความร่วมมือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวนปรุงเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่มีความยุ่งยากซับซ้อน สังกัดกรมสุขภาพจิต มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 ใน 8 จังหวัดคือ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน และเขตสุขภาพที่ 2 ใน 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, อุตรดิตถ์, ตาก และ สุโขทัย คิดเป็นจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 9 ล้านคน

ด้วยข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรและปัญหาการรับบริการในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตแออัดเพิ่มขึ้นทุกปี การพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพจิตขึ้นในชุมชนให้สามารถดูแลและบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชเบื้องต้นให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบได้จึงเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งของกรมสุขภาพจิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้  อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเฉลี่ยของทั้ง 2 เขตสุขภาพในผู้ป่วยโรคสำคัญคือ โรคจิตเภท และ โรคซึมเศร้าอยู่ที่ร้อยละ 77.87 และ 73.38 ตามลำดับ ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคทางจิตเวชประมาณ 1 ใน 4 ยังไม่เข้าสู่ระบบบริการจิตเวชหรือเข้าไม่ถึง ในการรักษาโรคทางจิตเวชนั้นจำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องสำหรับควบคุมอาการให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามอัตภาพ โดยเฉพาะในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเป็นกลุ่มที่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

                 จากข้อมูลการมารับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสวนปรุง ปี 2562 พบว่าอัตราการได้รับยาต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า ร้อยละ 73.5 และ 88.9 ตามลำดับ เห็นได้ว่าอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิตเวชยังเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนา ซึ่งหลายปัจจัยเป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการโดยอาจมาจากตัวผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ดูแล การไม่ยอมรับว่าตนเองป่วย ความไม่ร่วมมือในการรักษาอย่างต่อเนื่อง การเป็นภาระต่อผู้ดูแลในการนำมารักษา การขาดแคลนสถานพยาบาลและบุคลากรสุขภาพจิตที่ให้บริการ ปัญหาของระบบบริการโดยรวม ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในสัดส่วนที่สูงกว่ามากให้กับโรคอื่นที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

               สำหรับโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อต้องการให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่องได้จากร้านขายในชุมชน เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสวนปรุง กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ท้าทาย ส่งผลดีต่อผู้ป่วยทางจิต ที่เข้าถึงยาได้ค่อนข้างลำบาก มีโอกาสที่จะไม่ได้รับยาต่อเนื่อง อาจทำให้ส่งผลถึงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ทำร้ายผู้อื่น หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง และฆ่าตัวตาย ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการที่ไม่ได้รับยาต่อเนื่อง โครงการความร่วมมือนี้จะทำให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่อง และสะดวก ภายใต้มาตรฐานการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้เรื่องยา และได้รับการอบรมเพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ในเรื่องของการให้คำปรึกษาการใช้ยาให้ปลอดภัย การสังเกต อาการข้างเคียง รวมถึงอาการที่บ่งบอกว่าถึงอาการกำเริบก่อนที่จะมีอาการรุนแรง นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดความแออัดการเข้ามารับยาที่โรงพยาบาลได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             อย่างไรก็ตามก่อนที่ผู้ป่วยจะรับยาที่ร้านขายยาในพื้นที่ จะต้องผ่านการประเมินจากโรงพยาบาลก่อน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะต้องประสานกับร้านยาเพื่อจัดส่งยาให้กับผู้ป่วยพร้อมแบบประเมินผู้ป่วยให้กับร้านขายยา นอกจากนั้นผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการได้จะต้องผ่านการประเมินว่ามีอาการคงที่นาน 1 ปีขึ้นไป

              ด้าน รศ.ดร.ภก.วิรัตน์  นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือนี้ จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ใกล้กับร้ายขายยา คณะเภสัชศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกร เพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ทั้งในเรื่องของการใช้ยาได้อย่างถูกต้องและการติดตามอาการที่อาจจะกำเริบขึ้น เพื่อส่งข้อมูลกลับมายังโรงพยาบาลสวนปรุง ในเบื้องต้นได้ร่วมมือกับร้านขายยาในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ร้าย อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 2 ร้าน อำเภอสันทราย 1 ร้าน และ อำเภอฮอด 1 ร้าน และจะขยายออกไปให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ และให้ครอบคลุมพื้นที่ดูแลสุขภาพเขตที่ 1 และ รวม 13 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อบริการยาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลสวนปรุง

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ