18 มิ.ย.62-ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง   คือ 1.กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ประสงค์จะขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ได้รับการรับรองตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

           พล.ต.อธิสิทธิ์  กล่าวว่า  2.กำหนดให้การพิจารณาอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาได้เฉพาะในกรณี เพื่อการโฆษณาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือเป็นฉลาก หรือเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษนั้น 3. กำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนด 4. กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา หรือเอกสารทางวิชาการที่ได้รับอนุญาต ให้ผลิตหรือนำเข้าในสาระสำคัญ  ซึ่งทำให้แตกต่างจากการโฆษณาที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง  5. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องโฆษณาตามที่ได้รับอนุญาตและระบุเลขที่ใบอนุญาตไว้ในสื่อโฆษณาทุกครั้ง  และ 6. กำหนดให้คำขออนุญาต ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด

 

"บิ๊กป้อม"รายงาน ครม. แผนรักษาความปลอดภัย-ซักซ้อมแผนปฏิบัติ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน รองรับประชุมอาเซียน ระบุ ไม่มีอะไรน่าห่วง ทุกอย่างเรียบร้อย

          พล.ต.อธิสิทธิ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รายงานในที่ประชุมครม.เรื่องแผนการรักษาความปลอดภัย เตรียมไว้ทั้งทางบก ทางเรือ และอากาศ รวมถึงมีการซักซ้อมการปฏิบัติแล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น รวมถึงการซักซ้อมแผนต่างๆด้วยสำหรับการประชุมอาเซียนในวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยังรายงานด้วยว่าฝ่ายพิธีการที่ดูแลก็เตรียมการเรียบร้อย รวมถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง แต่จะห่วงเรื่องการจราจรว่าอาจจะมีผลกระทบกับประชาชนที่ใช้จะใช้รถยนต์สัญจรไปมา


ครม.ไฟเขียว "นิมิต ทัพวนานต์" นั่ง ผู้ตรวจราชการก.ยุติ - "อรัญญา ทองน้ำตะโก" ขึ้น อธิบดีกรมบังคับคดี

        ด้าน พ.อ.หญิง ทักษะดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย คือ 1. นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ 2. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง