royal coronation
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
ข่าวด่วน

"อาจารย์อ๊อด" อบรมเข้มเทคนิคการสกัดสารจากกัญชา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 - 20:06 น.
กรุงเทพมหานคร,ภูมิภาค
Shares :
เปิดอ่าน 723 ครั้ง

กรุงเทพมหานคร - คมข่าวทั่วไทย

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562   สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดนครพนม ผนึกกำลังสภาเกษตกรจังหวัดนครพนม จัดอบรมเข้มโดยวิทยากรนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ด้านเคมีอินทรีย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสกัดสารสกัดจากพืชด้วยกรรมวิธีทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมอบรม กว่า 100 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ กล่าวว่าปัจจุบันกระแสพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่และการนำสารสกัดไปใช้ประโยชน์กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ตนในฐานะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเล็งเห็นว่าการให้ความรู้เรื่องการสกัดสารสกัดที่ถูกวิธีจะทำให้ได้วัตถุดิบที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในครั้งนี้ได้นำเอาเทคนิคและวิทยาการขั้นสูงมาเผยแพร่ โดยเน้นการถ่ายทอดเทคนิคที่เข้าใจง่ายทุกคนสามารถทำตามได้

 

 

 

นายณธีพัฒน์ วริศเจริญกูล ประธานสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดนครพนม (ATSME) กล่าวว่าสมาคมเป็นกลไกในการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนและนักธุรกิจได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด เพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่สมาชิก ซึ่งสมาคมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพานิชจังหวัดนครพนมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ทางสมาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ ให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

 

 

 

 

 

 

นายพิสิษฐ์ สินธิสุทธิ์ หัวน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมมีเกษตรกรที่มาขอขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ จำนวนมาก ทางสภาจึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยสภาฯเห็นว่าการใช้หลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการผลิตสารสกัดจากพืชจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์และยกระดับสินค้าเกษตรได้

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ