ศาลรัฐธรรมนูญ - 27 มี.ค.62   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้องของ กกต.ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม   ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  170 วรรคหนึ่ง  (5) หรือไม่ ซึ่งเป็นกรณีที่ถือครองหุ้นที่เป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐ

        โดยคณะตุลาการได้ประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 170  วรรคสาม  ประกอบมาตรา 170 วรรคหนึ่ง  (5) ได้บัญญัติให้ กกต.มีอำนาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อรัฐมนตรีกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 186  ประกอบมาตรา 184  วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม  และมาตรา 187

         เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏว่าผู้ร้องมีมติให้ส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ว่าความเป็นรัฐมนตรีของทั้ง  4 คน  สิ้นสุดลงเฉพาะตัว หรือไม่   จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ  และส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง