5 มีนาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้เสนอเรื่อง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  


                      ขอผ่อนผันเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง และป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ท้องที่จังหวัดสระบุรี

 

                      สำหรับพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ ในท้องที่ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก และตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รวมเนื้อที่ 3,223 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เสนอให้ผ่อนผันให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน โดยหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติสิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 แต่อายุประทานบัตรเหมืองแร่ยังคงเหลืออยู่ถึงวันที่ 27 เมษายน 2579

 

                      ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ช่วงการอนุญาตที่ผ่านมาผู้รับอนุญาตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ (Post Evaluation) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วโดยการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน คนงาน  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม