เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 62  นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในคดีจราจร ว่า กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการใช้อุปกรณ์ EM ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ มีผู้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว จำนวนทั้งสิ้น 166 ราย โดยส่วนใหญ่มีข้อกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตน ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งปัจจุบันมีผู้กระทำผิดที่ติดอุปกรณ์ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบกำหนดระยะเวลาและถอดอุปกรณ์แล้ว จำนวน 47 ราย อยู่ระหว่างการติดอุปกรณ์อีกจำนวน 118 ราย และศาลมีคำสั่งยกเลิกติดอุปกรณ์ จำนวน 1 ราย

 

 

 

               อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวอีกว่า ในช่วงระยะเริ่มแรก กรมคุมประพฤติเฝ้าระวังการใช้งานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การใช้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำที่สุด เมื่อมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ผ่านระบบ พนักงานคุมประพฤติจะตรวจสอบไปยังผู้ถูกคุมความประพฤติในทันที และหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งเตือน

               ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

               “จากการติดตามผลพบว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดอุปกรณ์ EM และครอบครัวเห็นว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและมีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เคารพกฎระเบียบและระมัดระวังตนเอง ลดพฤติกรรมในการดื่มสุรา มีพฤติกรรมในการขับขี่ยานพาหนะดีขึ้น ส่วนในด้านสังคมและชุมชนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น โดยเห็นว่าเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย สามารถติดตามหรือคุมความประพฤติได้ตลอดเวลา” อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าว