12 ก.ย.61 - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย คือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. 

                สำหรับร่างกฎหมายการได้มาซึ่ง ส.ว. จะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ (13 ก.ย.) ขณะที่กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ต้องรอไว้อีก 90 วัน