วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Modern Agriculture Innovation Center - Maejo university) ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ 3 บริษัทชั้นนำ ด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด, บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ดรสุระชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซียจำกัด และ นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละฝ่าย  ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดตั้งขึ้นเพื่อ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เผยแพร่การใช้อุปกรณ์และระบบสนับสนุนการทำการเกษตรสมัยใหม่ (เกษตรแม่นยำและเกษตรอัจฉริยะ) สู่ชุมชนและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยสร้างฐานข้อมูลกลางทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การลงนามความร่วมมือกับทั้ง 3 บริษัท ชั้นนำในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ให้ภาคการเกษตรและสังคมดิจิตอลหรือที่เกี่ยวข้อง โดยทางศูนย์ความเป็นเลิศฯ ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลทางวิชาการระบบการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์รวมถึงระบบ Smart Farming  ส่วนทางบริษัทจะให้ความร่วมมือด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะช่วยในการพัฒนา Smart Farming ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  อีกทั้ง ร่วมการวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม Precision Framing และ Smart Farming  ตลอดจนความร่วมมือในการสนับสนุนเครือข่ายกำลังคนร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้เกิดกับสังคมและในการเรียนการสอนของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อการทำการวิจัยการพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกันเพื่อสร้างเป็นรูปแบบธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป  

นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่วมศึกษา Smart Kids Code to Farm ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนำเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตมาใช้ในกระบวนการเกษตรเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ทรัพยากรทางวิทยาการร่วมกัน และส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ให้ภาคการเกษตรและสังคมดิจิตอล และร่วมในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน...

ฟงหวิน  ศักดิือัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่