เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมที่ 6 การตรวจประเมินเบื้องต้น โครงการยกระดับและส่งเสริมการนำมาตรฐาน GMP ไปใช้ในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาและยกระดับโรงสีข้าวให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า การส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อาหาร เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560 - 2564 มกอช. จึงดำเนินการพัฒนา ยกระดับโรงสีข้าวให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เปิดอบรม เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโรงสีข้าว และขยายผลในการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องตุณภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

              มกอช. อบรมมาตรฐาน GMP ยกระดับเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดประสงค์ของการฝึกอบรมคือ ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในหลักการพื้นฐานของการตรวจประเมินเบื้องต้น เพื่อประเมินความพร้อมในการขอการรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

                 มกอช. อบรมมาตรฐาน GMP ยกระดับเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร
 ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และทีมงานยังได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงนาข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรบ้านบางแตน เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการอีกด้วย ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน มีสมาชิกทั้งหมด 29 ราย  พื้นที่การผลิต 197 ไร่ ปลูกทั้งข้าวนาปีและนาปรัง สมาชิกได้รับรองมารฐาน PGS ได้การรับรอง Organic Thailand และปัจจุบันกำลังต้องการพัฒนาโรงสีข้าวเข้าสู่มาตรฐาน เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพข้าว และรักษาความเป็นข้าวอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อาหาร 
                 มกอช. อบรมมาตรฐาน GMP ยกระดับเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานสินค้าเกษตร