วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร อําเภอบ้านไผ่ และอําเภอโนนศิลา จํานวน 200 ราย เนื้อที่ประมาณ 1,798 ไร่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้ว หนองฮี ตําบลหินตั้ง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ
 

 

                   รมช. เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ให้กับเกษตรกร อ.บ้านไผ่-อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า การเดินทางมามอบ ส.ป.ก. 4-01 ของตนในครั้งนี้เป็นการอํานวยความสะดวก ให้กับพี่น้องเกษตรกรในการลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าไปติดต่อรับเอกสารสิทธิ์ในตัวจังหวัด อีกทั้งยังทําให้ตนได้ ลงพื้นที่มาพบปะรับฟังปัญหาและพูดคุยถึงความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ เพื่อที่ตนจะได้นํากลับไปดําเนินการแก้ไข ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรต่อไป และเน้นย้ำว่าห้ามนําเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวไปซื้อขาย เพราะนอกจากจะเสียสิทธิในที่ดิน ทํากินแล้วยังทําให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วย อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาผืนดินนี้ไว้ให้ดีและ สืบทอดถึงลูกหลานต่อไป
สําหรับจังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน 25 อําเภอ เนื้อที่ประมาณ  1,090,300 ไร่ พื้นที่ ดําเนินการจํานวน 863,574 ไร่ ดําเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นไปแล้ว  70,724 ราย 83,365 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 752,602 ไร่ ซึ่ง ส.ป.ก. กําลังดําเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรเพื่อให้พี่น้องได้ มีที่ดินทํากินที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้และผลผลิตหล่อเลี้ยงสร้างความมั่นคงทางอาหารและผลผลิตอื่น ๆ ได้อย่าง ยั่งยืน ดร.วิณะโรจน์ เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเสริม

                        รมช. เกษตรฯ ร.อ.ธรรมนัส มอบ ส.ป.ก. ให้กับเกษตรกร อ.บ้านไผ่-อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น

                                              ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก.